Nanis

 

Gofal Plant yn y Cartref (o fewn cartref y plentyn) / Nani
Gall nani ddarparu gofal plant ar gyfer plant o unrhyw oedran o fewn cartref y plentyn neu ar gyfer hyd at ddau deulu o fewn un o’r cartrefi teuluol dan drefniant rhannu nani. Gallai naïaid weithredu’r gwasanaethau canlynol:

  • Nani byw mewn
    Nani dyddiol
  • Trefniant rhannu nani (yng Nghymru, rhaid i nani sy’n gofalu am blant i fwy na dau deulu gofrestru gyda AGC Gwarchodwr Plant.

 

Gallai weithio’n llawn amser neu’n rhan amser a gallai weithio oriau hyblyg o gwmpas oriau gwaith, megis gweithio sifftiau, yn amodol ar gytundeb. Gall nani hysbysebu eu gwasanaethau’n annibynnol neu gallant ymuno ag asiantaeth.

Ar hyn o bryd nid oes rhaid i nanis gofrestru gyda AGC er bod cofrestr wirfoddol o ofalwyr plant yn y cartref a weithredir gan AGC, sy’n gwirio bod yr unigolyn: wedi bodloni’r gofynion lleiafswm ac wedi cynnal Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Mae cost i gofrestru a gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth yn www.careinspectorate.wales

Gall nanis sydd wedi’u cofrestru o dan y Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol gynnig mwy o fanteision i rieni, fel galluogi rhieni gael mynediad at gymorth ariannol tuag at eu gwasanaethau trwy Gredydau Treth / Credydau Cyffredinol sy’n cydnabod gofalwyr plant sydd wedi cofrestru gyda’r cynllun neu drwy gyflogwyr sy’n cefnogi gofal plant. Gall nanis sydd wedi cofrestru gyda’r Cynllun hefyd sicrhau bod eu gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd drwy’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen  ar Rhadffôn 0800 0196 330 neu e-bostiwch fis@torfaen.gov.uk. Os hoffech chi ddod yn nani cymeradwy, ewch i’n tudalen am ragor o fanylion yma

 

Nôl i ofal plant ac addysg feithrin >