Y Cynnig Gofal Plant i Gymru (Gofal Plant 30 awr)

Mae Cynnig Gofal Plant i Gymru yn fenter Llywodraeth Cymru a bydd yn galluogi 30 awr o ofal plant ar gyfer rhieni cymwys sy’n gweithio ac i blant 3-4 oed yn unig .

Bydd y gofal plant 30 awr yn gyfuniad o addysg gynnar (rhwng 10 – 12.5 awr) a gofal plant (rhwng 17.5 – 20 awr), am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Bydd plant cymwys yn gallu cael mynediad at ofal plant 30 awr o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed, nes iddynt fynd i addysg amser llawn.

Bydd Cynnig Gofal Plant i Gymru yn cael ei weithredu ar draws Torfaen gyfan o fis Medi 2018, gyda cheisiadau’n agor Gorffennaf 2018.

Bydd angen i rieni cymwys sy’n gweithio fod yn ennill mwy na’r hyn sy’n cyfateb i 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol a byw yn Nhorfaen. Os yn gwpl, bydd rhaid i’r ddau riant fod yn gweithio a bodloni’r gofyniad hwn. Mae’r cap uchafswm incwm ar gyfer rhieni sy’n gweithio wedi’i osod ar £100,000 yr un.

Bydd rhieni plant sy’n dechrau addysg feithrin yn fis Medi 2018 ymlaen yn derbyn llythyr yn rhoi manylion y broses cofrestru.

Mae cwestiynau cyffredin ynglŷn â’r cynnig gofal plant, gan gynnwys y meini prawf, i’w gweld yma. Am fwy o wybodaeth ffoniwch Radffôn 0800 0196 330 neu e-bostiwch [email protected]

Mae Cynnig Gofal Plant i Gymru hefyd yn beilot, ar hyn o bryd, mewn ardaloedd penodol o Ynys Môn, Caerffili, Caerdydd, Ceredigion, Conwy, Sir y Fflint, Gwynedd, Castell-nedd Port Talbot, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Abertawe a Wrecsam. Bydd ar gael yn Flaenau Gwent gyfan. Os ydych chi’n byw yn un o’r ardaloedd peilot, cysylltwch â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD);

GGD Ynys Môn: 01248 725888

GGD Blaenau Gwent: 08000 32 33 39

GGD Caerffili: 01443 86 32 32

GGD Caerdydd: 02920351700

GGD Ceredigion: 01545 574187

GGD Conwy: 01492 577850/577788

GGD Sir y Fflint: 01352 703500

GGD Gwynedd: 01248 725800

GGD Castell-nedd Port Talbot: 01639 873 018

GGD Casnewydd: 0800 328 8483

GGD Rhondda Cynon Taf: 0800 180 4151

GGD Abertawe: 01792 517222

GGD Wrecsam: 01978 292094