Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru (Gofal Plant 30 awr) – Diweddariad Hydref 2020

Mae ceisiadau ar gyfer plant sy’n dechrau addysg feithrin ym mis Ionawr 2021 nawr ar agor. Sylwch na ellir derbyn arian ar gyfer y Cynnig nes bod y cais wedi’i gwblhau a bod dyddiad cychwyn wedi’i gyhoeddi. Sylwch na fydd cyllid yn cael ei ôl-ddyddio.

Beth yw’r Cynnig Gofal Plant?

Mae Cynnig Gofal Plant i Gymru yn fenter Llywodraeth Cymru yn darparu 30 awr o addysg cynnar a gofal plant, ar gyfer plant 3 i 4 oed yn unig i rhieni cymwys sy’n gweithio.

Faint o oriau ydw i’n gallu derbyn?

Mae’r cynnig gofal plant Cymru yn gyfuniad o Gyfnod Sylfaen Meithrin (rhwng 10 – 12.5 awr) a gofal plant (rhwng 17.5 – 20 awr), am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Nid oes raid i rieni ddechrau eu hawl i addysg gynnar fel rhagofyniad i gael mynediad i’r elfen gofal plant o’r cynnig. Fodd bynnag, bydd eu hawl yn cynnwys yr oriau hyn p’un a ydynt yn eu defnyddio ai peidio.

Os cynigir/derbynnir oriau Cyfnod Sylfaen Meithrin ychwanegol bydd y nifer o oriau gofal plant yn cael ei leihau yn unol â hynny.

Pwy sy’n gymwys ar gyfer y Cynnig?

Bydd angen i rieni cymwys sy’n gweithio fod yn ennill yr un fath ag 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol, cyflog byw cenedlaethol neu fwy, ac yn byw yn Nhorfaen. Mae cap incwm uchaf ar gyfer rhieni sy’n gweithio wedi’i osod ar £ 100,000. Os yn rhan o gwpl, rhaid i’r ddau riant fod yn gweithio a bodloni’r gofyniad hwn. Os yw’r naill riant neu’r llall yn ennill uwchben yr cap uchafswm incwm hwn, ni fyddant yn gymwys ar gyfer y cynnig.

Os yw rhieni wedi gwahanu ond nad ydynt yn rhannu gofal cyfartal i’r plentyn, bydd y rhiant â gofal sylfaenol yn gymwys i dderbyn y cynnig (os ydynt yn cwrdd â’r meini prawf cymhwyster). Os yw rhieni yn rhannu’r gofal yn gyfartal, bydd angen enwebu un rhiant fel rhiant arweiniol ar gyfer y cynnig.

Bydd angen i rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni a phartneriaid sy’n byw yn y cartref fodloni’r meini prawf er mwyn i blentyn, sy’n byw yn y cartref hwnnw, allu derbyn y cynnig.

Sut i wneud cais?

Os ydych wedi gwirio’r meini prawf, gwnewch gais ar-lein drwy 

http://bit.ly/CynnigGofalPlantTorfaen2020

Sylwch na all plant sy’n dechrau addysg meithrin yn 2021 wneud cais am y Cynnig tan oddeutu 6 wythnos cyn dechrau’r tymor ysgol feithrin.

Fel arfer, gall plant sy’n dechrau meithrin yn Ionawr 2021 ddisgwyl wneud cais o fis Tachwedd 2020.

Fel arfer, gall plant sy’n dechrau meithrin yn Ebrill 2021 ddisgwyl wneud cais o fis Chwefror 2021.

Fel arfer, gall plant sy’n dechrau meithrin yn Medi 2021 ddisgwyl wneud cais o fis Gorffennaf 2021.

Er mwyn cwblhau’r cais bydd angen i chi gyflwyno copïau o:

 • Tystysgrif geni plentyn neu basbort
 • Prawf cyfeiriad, gallai hyn fod yn fil cyfleustodau neu fil treth cyngor
 • Slipiau cyflog y tri mis diwethaf. (Os ydych chi’n rhan o gwpl, rhaid i chi ddarparu slipiau cyflog y tri mis diwethaf, neu dystiolaeth enillion hunangyflogedig y ddau ohonoch. Fodd bynnag, os yw un ohonoch yn derbyn budd-dal cymwys, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o hyn).

 

Ewch i’n tudalen Facebook www.Facebook.com/TorfaenFIS i gael diweddariadau am y cynnig.

Sylwch na fydd plant sydd a’u pen-blwydd yn 3 oed rhwng 1 Ebrill – 31 Awst yn gymmwys i gael y cynnig tan fis Medi.

Faint o amser mae’r broses ymgeisio yn ei gymryd?

Os ydych wedi cyflwyno cais fel arfer gallwch ddisgwyl i’r Tîm Gofal Plant Blaenau Gwent gydnabod eich cais o fewn 10 diwrnod gwaith.

Bydd rhieni yn derbyn rhif cyfeirnod unigryw a ffurflen archebu gofal plant sydd angen ei chwblhau gyda’ch dewis o leoliad gofal plant. Nodwch na fydd y cyllid ar gyfer y cynnig yn dechrau nes bod dyddiad dechrau wedi’i gadarnhau a’r broses ymgeisio wedi’i chwblhau. Ni fydd arian yn cael ei ôl-ddyddio.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am statws eich cais cysylltwch â Thîm Cynnig Gofal Plant Blaenau Gwent ar 01495 355584 neu drwy e-bostio ChildcareOffer@blaenau-gwent.gov.uk.

Am ymholiadau cyffredinol ynglŷn â’r Cynnig Gofal Plant, ffoniwch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen am ddim 0800 0196 330 neu e-bostiwch fis@torfaen.gov.uk

Mae cwestiynau cyffredin ynglŷn â’r cynnig gofal plant, gan gynnwys meini prawf, i’w gweld yma.

Eithriadau i gymhwyster:

Mae rhai amgylchiadau lle bydd rhieni yn gallu cael mynediad i’r cynnig pan nad ydynt yn bodloni’r meini prawf :

 • Os yw un neu’r ddau riant yn absennol o’r gweithle dros dro ar dâl salwch statudol neu’n cael tâl mamolaeth / tadolaeth statudol.
 • Lle mae un rhiant yn cael ei gyflogi ac un rhiant yn anabl neu’n analluog ar sail derbyn budd-daliadau penodol neu sydd â chyfrifoldebau gofalu sylweddol yn seiliedig ar fudd-daliadau penodol a dderbynnir am ofalu;
 • Rhieni hunangyflogedig newydd
 • Gofalwyr sy’n perthyn, teulu neu ffrindiau sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am blentyn neu lysblentyn sydd ddim yn berchen iddynt oherwydd:
 • Nid oes gan y plentyn rieni neu mae ganddynt rieni na allant ofalu am y plentyn.
 • Mae’n debygol y byddai’r plentyn yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol oherwydd pryderon ynghylch lles y plentyn.

 

A allaf ddefnyddio mwy nag un darparwr gofal plant?

Gallwch ddefnyddio hyd at DDAU leoliad gofal plant cofrestredig y dydd yn ogystal â’u lleoliad addysg feithrin mewn unrhyw ddiwrnod penodol yn ystod y tymor. Dim ond dau leoliad gofal plant cofrestredig y gellir eu defnyddio yn ystod gwyliau’r ysgol.

 

Faint o ofal plant allaf ei gael yn ystod gwyliau ysgol?

Bydd y Cynnig yn cynnwys hyd at 48 wythnos y flwyddyn, gan gynnwys 9 wythnos o wyliau ysgol. Yn ystod y 9 wythnos o’r gwyliau ysgol, gall rhieni wneud cais am hyd at 30 awr o ofal plant wedi’i ariannu.

Yn ystod y flwyddyn ysgol academaidd gall rhieni fod â hawl i 39 wythnos o Addysg Feithrin Cyfnod Sylfaen a gofal plant wedi’i ariannu. Fodd bynnag, dim ond 9 allan o’r 13 wythnos yn ystod gwyliau ysgol gall rhieni gael mynediad i ofal plant wedi’i ariannu. Felly gallai rhieni fod yn gyfrifol am gostau sy’n ddyledus yn ystod y tymor a gwyliau’r ysgol.

Gall rhieni ddewis pa gyfnodau gwyliau hoffent eu defnyddio, ond mae wythnosau gwyliau wedi’u cyfyngu i 3 wythnos y tymor. Cynghorir rhieni i siarad â’u darparwr gofal plant i sicrhau eu bod yn gwybod faint o oriau maent yn eu hawlio yn ystod rhai cyfnodau gwyliau.

Meini Prawf Cymhwystra o ran Incwm a COVID-19

Mae angen i bob rhiant brofi ei fod yn cael “incwm o waith” gan mai dyna’r egwyddor sylfaenol sy’n sail i’r Cynnig.

Gwybodaeth i rieni a fu unwaith yn gymwys ar gyfer y Cynnig Gofal Plant ond, o ganlyniad i effaith COVID-19, nad ydynt yn bodloni’r meini prawf cymhwystra o ran incwm mwyach (er eu bod yn bodloni’r meini prawf cymhwystra eraill o hyd)

Os na fydd rhiant yn gymwys mwyach (oherwydd bod ei incwm, o ganlyniad i COVID-19, wedi gostwng islaw 16 awr ar yr isafswm cyflog cymwys neu wedi codi uwchlaw £100k gros dros dro am ei fod yn weithiwr hanfodol ac y gall brofi bod ei incwm wedi cynyddu wrth iddo ymateb i’r pandemig), gall barhau i gael y
Cynnig tan ddiwedd mis Mawrth 2021.

Gallai enghreifftiau o’r rhesymau pam nad yw rhiant yn gymwys gynnwys:

 • Maent yn cael cymorth o dan un o gynlluniau cefnogi swyddi Llywodraeth y DU ar hyn o bryd, ee y CJRS neu Gynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig, neu gynlluniau olynol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU, ond mae ei enillion gwirioneddol (yr hyn yr oedd yn arfer ei ennill cyn y pandemig) yn bodloni’r meini prawf cymhwystra o ran incwm ar gyfer y Cynnig;
 • Maent yn gyflogedig o hyd ond mae wedi cymryd gwyliau di-dâl i ofalu am eraill, (heblaw am blentyn sy’n gymwys ar gyfer y Cynnig);
 • Maent yn gweithio llai o oriau nag y byddai’n eu gweithio fel arfer;
 • Maent yn weithiwr hanfodol ac wedi gweithio oriau ychwanegol yn y frwydr i drechu’r feirws ac i gadw pobl yn ddiogel, e.e. mewn rôl ar reng flaen y gwasanaeth iechyd.
Gwybodaeth i rieni sy’n gwneud cais am y Cynnig am y tro cyntaf – a fyddai fel arfer wedi bodloni’r meini prawf cymhwystra o ran incwm ar gyfer y Cynnig Gofal Plant ond nad ydynt mwyach o ganlyniad i COVID-19.

O ran rhiant sy’n gwneud cais am y Cynnig am y tro cyntaf o fis Medi 2020, ystyrir ei fod yn gymwys os gall brofi i’r awdurdod lleol y byddai fel arfer yn bodloni’r meini prawf cymhwystra ar gyfer y Cynnig.

Bydd angen i rieni brofi bod ei enillion yn bodloni’r meini prawf cymhwystra o ran incwm ar gyfer y Cynnig cyn i’r pandemig ddechrau, a bod ei incwm wedi gostwng neu gynyddu o ganlyniad i COVID-19, er enghraifft oherwydd:

 • Maent yn cael cymorth o dan un o gynlluniau cefnogi swyddi Llywodraeth y DU ar hyn o bryd, ee y CJRS neu Gynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig, neu gynlluniau olynol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU, ond mae ei enillion gwirioneddol (yr hyn yr oedd yn arfer ei ennill cyn y pandemig) yn bodloni’r meini prawf cymhwystra o ran incwm ar gyfer y Cynnig;
 • Maent yn gyflogedig o hyd ond mae wedi cymryd gwyliau di-dâl i ofalu am rywun, (heblaw am blentyn sy’n gymwys ar gyfer y Cynnig);
 • Maent yn gweithio llai o oriau nag y byddai’n eu gweithio fel arfer;
 • Maent yn weithiwr hanfodol ac yn gweithio oriau ychwanegol yn y frwydr i drechu’r feirws ac i gadw pobl yn ddiogel, e.e. mewn rôl ar reng flaen y gwasanaeth iechyd.

Yn achos rhieni sy’n hunangyflogedig ers peth amser, bydd angen iddynt ddarparu eu ffurflen Hunanasesu ddiweddaraf fel prawf o’u henillion cyn y pandemig neu ddarparu blaen amcanestyniad o’r modd y byddant yn bodloni’r trothwy isafswm incwm dros y flwyddyn nesaf. Bydd rhiant sydd newydd fynd yn  hunangyflogedig wedi’i esemptio o’r trothwy isafswm enillion am y 12 mis cyntaf yn dilyn sefydlu’r busnes.

Gellir dod o hyd i Ganllawiau Llywodraeth Cymru yma