Y Cynnig Gofal Plant i Gymru (Gofal Plant 30 awr)

Beth yw’r Cynnig Gofal Plant?

Mae Cynnig Gofal Plant i Gymru yn fenter Llywodraeth Cymru a bydd yn galluogi 30 awr o ofal plant ar gyfer rhieni cymwys sy’n gweithio ac i blant 3-4 oed yn unig .

Faint o oriau gofal plant ydw i’n gallu derbyn?

Bydd y gofal plant 30 awr yn gyfuniad o addysg gynnar (rhwng 10 – 12.5 awr) a gofal plant (rhwng 17.5 – 20 awr), am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Nid oes raid i rieni ddechrau eu hawl i addysg gynnar fel rhagofyniad i gael mynediad i’r elfen gofal plant o’r cynnig. Fodd bynnag, bydd eu hawl yn cynnwys yr oriau hyn p’un a ydynt yn eu defnyddio ai peidio.

Os cynigir/derbynnir oriau Cyfnod Sylfaen Meithrin ychwanegol bydd y nifer o oriau gofal plant yn cael ei leihau yn unol â hynny

Pryd y gallaf gael mynediad i’r cynnig?

Bydd Cynnig Gofal Plant i Gymru yn cael ei weithredu ar draws Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Bydd plant cymwys yn gallu cael mynediad i’r cynnig gofal plant o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed, nes iddynt fynd i addysg llawn amser .

Gall rhieni gymryd mantais o’r cynnig gofal plant ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod hwn, cyn belled e’u bod yn gymwys i wneud hynny. Dylai rhieni allu cael mynediad i’r cynnig o unrhyw bwynt y dymunant yn ystod y tymor hwnnw, os yw eu plentyn yn gymwys o ddechrau’r tymor hwnnw, neu’n gynharach. Mae hyn yn cynnwys rhieni sy’n symud i mewn i’r ardal neu’n ennill cyflogaeth.

Nodwch byddwch yn gymwys o’r dyddiad a nodir ar y llythyr cadarnhau yn unig a gewch gan dîm Cynnig Gofal Plant Blaenau Gwent unwaith y bydd eich cais wedi’i brosesu.

Pwy sy’n gymwys ar gyfer y Cynnig?

Bydd angen i rieni sy’n gweithio cymwys fod yn ennill yr un fath â 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol, cyflog byw cenedlaethol neu fwy, ac yn byw yn Nhorfaen. Mae cap incwm uchaf ar gyfer rhieni sy’n gweithio wedi’i osod ar £ 100,000. Os yw rhan o gwpl, rhaid i’r ddau riant fod yn gweithio a bodloni’r gofyniad hwn. Os yw’r naill riant neu’r llall yn ennill uwchben yr cap uchafswm  incwm  hwn, ni fyddant yn gymwys ar gyfer y cynnig.

Os yw rhieni wedi gwahanu ond nad ydynt yn rhannu gofal cyfartal i’r plentyn, bydd y rhiant â gofal sylfaenol yn gymwys i dderbyn y cynnig (os ydynt yn cwrdd â’r meini prawf cymhwyster). Os yw rhieni yn rhannu’r gofal yn gyfartal, bydd angen enwebu un rhiant fel rhiant arweiniol ar gyfer y cynnig.

Bydd angen i rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni a phartneriaid sy’n byw yn y cartref fodloni’r meini prawf er mwyn i blentyn, sy’n byw yn y cartref hwnnw, allu derbyn y cynnig.

Os yw amgylchiadau rhiant yn newid, sy’n golygu methu’r meini prawf (h.y. yn rhoi’r gorau i gyflogaeth) bydd cyfnod eithrio dros dro o 8 wythnos yn ystod yn cael ei roi yn ystod y cyfnod hwnnw byddent yn gallu parhau i gael mynediad i’r cynnig.

Eithriadau i gymhwyster:

Mae rhai amgylchiadau lle bydd rhieni yn gallu cael mynediad i’r cynnig pan nad ydynt yn bodloni’r meini prawf :

 • Os yw un neu’r ddau riant yn absennol o’r gweithle dros dro ar dâl salwch statudol neu’n cael tâl mamolaeth / tadolaeth statudol.
 • Lle mae un rhiant yn cael ei gyflogi ac un rhiant yn anabl neu’n analluog ar sail derbyn budd-daliadau penodol neu sydd â chyfrifoldebau gofalu sylweddol yn seiliedig ar fudd-daliadau penodol a dderbynnir am ofalu;
 • Rhieni hunangyflogedig newydd
 • Gofalwyr sy’n perthyn, teulu neu ffrindiau sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am blentyn neu lysblentyn sydd ddim yn berchen iddynt oherwydd:

 

Nid oes rhieni gan y plentyn neu mae ganddynt rieni na allant ofalu am y plentyn

Mae’n debygol y byddai’r plentyn yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol oherwydd pryderon ynghylch lles y plentyn

A allaf ddefnyddio mwy nag un darparwr gofal plant?

Gallwch ddefnyddio hyd at DDAU leoliad gofal plant cofrestredig y dydd yn ogystal â’u lleoliad addysg feithrin mewn unrhyw ddiwrnod penodol yn ystod y tymor. Dim ond dau leoliad gofal plant cofrestredig yn unig y gellir eu defnyddio yn ystod gwyliau’r ysgol

Faint o ofal plant y gallaf ei gael yn ystod gwyliau’r ysgol?

Bydd y cynnig gofal plant yn cynnwys hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae’r Ddarpariaeth Meithrin Cyfnod Sylfaen ar gael hyd at 39 wythnos y flwyddyn, felly bydd rhieni cymwys yn gallu cael mynediad i 30 awr o ofal plant am y 9 wythnos arall y flwyddyn.

Gall rhieni cymwys gael mynediad i’w 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau pryd bynnag maen nhw’n dewis. Fodd bynnag, cyfrifoldeb y rhiant yw dod o hyd i ddarparwr sy’n cynnig y ddarpariaeth sy’n ateb e’u hanghenion. At ddibenion y cynlluniau peilot bydd angen i rieni ddefnyddio’r ddarpariaeth mewn blociau o wythnos gyfan. Ni ellir casglu oriau gofal plant ar draws wythnosau.

Sut i wneud cais?

Os ydych wedi gwirio’r meini prawf, gallwch wneud cais ar-lein wrth fynd i https://bit.ly/CynnigGofalPlantGwanwyn2020.  Nodwch, ni ellir gwneud cais yn gyngharach na 6 wythnos cyn i’ch plentyn ddechrau addysg feithrin. Bydd ceisiadau cynnar yn cael eu gwrthod.

Er mwyn cwblhau’r cais bydd angen i chi gyflwyno copïau o:

 • Tystysgrif geni plentyn neu basbort
 • Prawf cyfeiriad, gallai hyn fod yn fil cyfleustodau neu fil treth cyngor
 • Slipiau cyflog tri mis diwethaf. (Os ydych chi’n rhan o gwpl, rhaid i chi ddarparu slipiau cyflog y tri mis diwethaf, neu dystiolaeth enillion hunangyflogedig y ddau ohonoch. Fodd bynnag, os yw un ohonoch yn derbyn budd-dal cymwys, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o hyn).

 

 • Gall plant sy’n dechrau Addysg Feithrin ym mis Medi 2019 wneud cais nawr gan ddefnyddio’r ddolen uchod.
 • Plant sy’n Dechrau Addysg Feithrin Ionawr 2020 – bydd dyddiadau ymgeisio yn cael eu rhyddhau yn ystod diwedd Tachwedd / dechrau Rhagfyr 2019
 • Plant sy’n Dechrau Addysg Feithrin Ebrill 2020 – bydd dyddiadau ymgeisio yn cael eu rhyddhau yn ystod diwedd Chwefror / dechrau Mawrth 2020
 • Plant sy’n Dechrau Addysg Feithrin Medi 2020 – bydd dyddiadau ymgeisio yn cael eu rhyddhau yn ystod diwedd Gorffennaf / dechrau Awst 2020.
  Ewch i’n tudalen Facebook www.Facebook.com/TorfaenFIS i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnig.

 

Noder na fydd plant sy’n cael eu pen-blwydd yn 3 oed rhwng 1 Ebrill – 31 Awst ddim yn gymwys i gael y cynnig tan fis Medi.

Faint o amser mae’r broses ymgeisio yn ei gymryd?

Os ydych wedi cyflwyno cais fel arfer gallwch ddisgwyl i’r Tîm Gofal Plant Blaenau Gwent gydnabod eich cais o fewn 10 diwrnod gwaith.

Bydd rhieni yn derbyn rhif cyfeirnod unigryw a ffurflen archebu gofal plant sydd angen ei chwblhau gyda’ch dewis  lleoliad gofal plant. Nodwch na fydd y cyllid ar gyfer y cynnig yn dechrau nes bod dyddiad dechrau wedi’i gadarnhau a’r broses ymgeisio wedi’i chwblhau. Ni fydd arian yn cael ei ôl-ddyddio.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am statws eich cais cysylltwch â Thîm Cynnig Gofal Plant Blaenau Gwent ar 01495 355 672 neu drwy e-bostio ChildcareOffer@blaenau-gwent.gov.uk.

Am ymholiadau cyffredinol ynglŷn â’r Cynnig Gofal Plant, ffoniwch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen am ddim 0800 0196 330 neu e-bostiwch fis@torfaen.gov.uk

Mae cwestiynau cyffredin ynglŷn â’r cynnig gofal plant, gan gynnwys meini prawf , i’w gweld yma.