Y Cynnig Gofal Plant i Gymru (Gofal Plant 30 awr)

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru (Gofal Plant 30 awr) – Diweddariad Medi 2020

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru wedi ailagor i deuluoedd sy’n gymwys.

Gall rhieni sy’n gymwys i dderbyn y Cynnig o Ebrill 2020 a’r rhai sy’n dechrau Meithrin  yn mis Medi 2020 wneud cais nawr.

Ni ellir derbyn cyllid ar gyfer y cynnig nes bydd y cais wedi ei gwblhau a dyddiad dechrau wedi ei roddi. Nodwch na fydd y cyllid yn cael ei ôl-ddyddio.

Os cymeradwywyd eich cais cyn y cyfnod clo, a bod eich plentyn i fod i ddechrau’r Cynnig o fis Ebrill bydd angen i chi ailgyflwyno tystiolaeth o’ch cyflog (a mynd i’r afael â thystiolaeth os ydych wedi symud). E-bostiwch hwn ynghyd ag enw llawn a dyddiad geni eich plentyn i ChildcareOffer@blaenau-gwent.gov.uk

Os oeddech i fod i ddechrau’r Cynnig ym mis Ebrill neu gyda plentyn yn dechrau Meithrin  yn mis Medi 2020 ac nad ydych wedi cyflwyno cais, gwnewch gais yma http://bit.ly/CynnigGofalPlantTorfaen2020

 

Beth yw’r Cynnig Gofal Plant?

Mae Cynnig Gofal Plant i Gymru yn fenter Llywodraeth Cymru a bydd yn darparu 30 awr o ofal plant ar gyfer rhieni cymwys sy’n gweithio ac i blant 3-4 oed yn unig.

 

Faint o oriau gofal plant ydw i’n gallu derbyn?

Bydd y gofal plant 30 awr yn gyfuniad o Gyfnod Sylfaen Meithrin (rhwng 10 – 12.5 awr) a gofal plant (rhwng 17.5 – 20 awr), am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Nid oes raid i rieni ddechrau eu hawl i addysg gynnar fel rhagofyniad i gael mynediad i’r elfen gofal plant o’r cynnig. Fodd bynnag, bydd eu hawl yn cynnwys yr oriau hyn p’un a ydynt yn eu defnyddio ai peidio.

Os cynigir/derbynnir oriau Cyfnod Sylfaen Meithrin ychwanegol bydd y nifer o oriau gofal plant yn cael ei leihau yn unol â hynny.

 

Pwy sy’n gymwys ar gyfer y Cynnig?

Bydd angen i rieni cymwys sy’n gweithio fod yn ennill yr un fath ag 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol, cyflog byw cenedlaethol neu fwy, ac yn byw yn Nhorfaen. Mae cap incwm uchaf ar gyfer rhieni sy’n gweithio wedi’i osod ar £ 100,000. Os yn rhan o gwpl, rhaid i’r ddau riant fod yn gweithio a bodloni’r gofyniad hwn. Os yw’r naill riant neu’r llall yn ennill uwchben yr cap uchafswm incwm hwn, ni fyddant yn gymwys ar gyfer y cynnig.

Os yw rhieni wedi gwahanu ond nad ydynt yn rhannu gofal cyfartal i’r plentyn, bydd y rhiant â gofal sylfaenol yn gymwys i dderbyn y cynnig (os ydynt yn cwrdd â’r meini prawf cymhwyster). Os yw rhieni yn rhannu’r gofal yn gyfartal, bydd angen enwebu un rhiant fel rhiant arweiniol ar gyfer y cynnig.

Bydd angen i rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni a phartneriaid sy’n byw yn y cartref fodloni’r meini prawf er mwyn i blentyn, sy’n byw yn y cartref hwnnw, allu derbyn y cynnig.

 

Gwybodaeth i rieni a oedd unwaith yn gymwys i dderbyn y Cynnig Gofal Plant ond nad ydynt, o ganlyniad i effaith Covid-19 yn y cyfnod Mawrth – 31 Awst, bellach yn bodloni’r meini prawf cymhwystra incwm (er eu bod yn gymwys ym mhob ffordd arall).

Os nad yw rhiant bellach yn gymwys oherwydd, o ganlyniad i Covid-19, bod eu hincwm wedi syrthio islaw 16 awr ar gyflog isaf perthnasol neu wedi mynd dros £100k gros dros dro, gallent barhau i dderbyn y Cynnig tan ddiwedd mis Hydref. Mae hyn yn gyffredinol yn alinio â chau’r Cynllun Cymorth Incwm Hunan-gyflogaeth ar 19 Hydref a’r cynllun ffyrlo sy’n dod i ben ddiwedd mis Hydref.

Gall enghreifftiau o resymau pam nad yw rhiant yn gymwys dros dro yn ystod y cyfnod hwn gynnwys:

o Maent ar ffyrlo ond mae eu henillion sylfaenol (yr hyn roeddynt yn ei ennill cyn ffyrlo) yn bodloni’r meini prawf cymhwystra incwm ar gyfer y Cynnig;

o Maent ar Dâl Salwch Statudol;

o Maent yn gyflogedig o hyd ond maent wedi cymryd absenoldeb di-dâl i ofalu am eraill, ar wahân i’r plentyn sy’n gymwys i dderbyn y Cynnig;

o Maent yn gweithio llai o oriau nag y byddent fel rheol;

o Maent yn derbyn taliadau o’r Cynllun Cymorth Incwm Hunan-gyflogaeth.

 

Gwybodaeth i rieni sy’n gwneud cais am y Cynnig am y tro cyntaf – a fyddai fel arfer wedi bodloni’r meini prawf cymhwystra incwm ar gyfer y Cynnig Gofal Plant ond nad ydynt yn gwybod o ganlyniad i Covid-19

Ystyrir bod rhieni sy’n gwneud cais am y Cynnig am y tro cyntaf o fis Medi 2020 yn gymwys os gallent gyflwyno tystiolaeth i’r awdurdod lleol y byddent fel rheol yn bodloni’r meini prawf cymhwystra ar gyfer y Cynnig.

Bydd angen i rieni ddangos tystiolaeth bod eu henillion, o ganlyniad i Covid-19, ym mis Ionawr neu Chwefror 2020 yn bodloni’r meini prawf cymhwystra ar gyfer y Cynnig ond maent wedi gweld gostyngiad mewn incwm ers hynny (er enghraifft) oherwydd:

o Maent ar ffyrlo ond mae eu henillion sylfaenol (yr hyn roeddynt yn ei ennill cyn ffyrlo) yn bodloni’r meini prawf cymhwystra incwm ar gyfer y Cynnig;

o Maent ar Dâl Salwch Statudol;

o Maent yn gyflogedig o hyd ond maent wedi cymryd absenoldeb di-dâl i ofalu am eraill, ar wahân i’r plentyn sy’n gymwys i dderbyn y Cynnig;

o Maent yn gweithio llai o oriau nag y byddent fel rheol;

o Maent yn derbyn taliadau o’r Cynllun Cymorth Incwm Hunan-gyflogaeth.

Yn achos rhieni hunan-gyflogedig, bydd angen iddynt ddarparu eu datganiad Hunan-asesu diweddaraf fel prawf o enillion cyn y pandemig neu ddarparu amcanestyniad o sut byddent yn bodloni’r trothwy incwm lleiaf dros y flwyddyn nesaf. Bydd rhiant sydd newydd ddod yn hunan-gyflogedig yn eithriedig o’r trothwy enillion lleiaf am y 12 mis cyntaf ar ôl sefydlu’r busnes.

 

Eithriadau i gymhwyster:

Mae rhai amgylchiadau lle bydd rhieni yn gallu cael mynediad i’r cynnig pan nad ydynt yn bodloni’r meini prawf :

o Os yw un neu’r ddau riant yn absennol o’r gweithle dros dro ar dâl salwch statudol neu’n cael tâl mamolaeth / tadolaeth statudol.

o Lle mae un rhiant yn cael ei gyflogi ac un rhiant yn anabl neu’n analluog ar sail derbyn budd-daliadau penodol neu sydd â chyfrifoldebau gofalu sylweddol yn seiliedig ar fudd-daliadau penodol a dderbynnir am ofalu;

o Rhieni hunangyflogedig newydd

o Gofalwyr sy’n perthyn, teulu neu ffrindiau sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am blentyn neu lysblentyn sydd ddim yn berchen iddynt oherwydd:

Nid oes gan y plentyn rieni neu mae ganddynt rieni na allant ofalu am y plentyn.

Mae’n debygol y byddai’r plentyn yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol oherwydd pryderon ynghylch lles y plentyn.

 

A allaf ddefnyddio mwy nag un darparwr gofal plant?

Gallwch ddefnyddio hyd at DDAU leoliad gofal plant cofrestredig y dydd yn ogystal â’u lleoliad addysg feithrin mewn unrhyw ddiwrnod penodol yn ystod y tymor. Dim ond dau leoliad gofal plant cofrestredig y gellir eu defnyddio yn ystod gwyliau’r ysgol.

 

Faint o ofal plant allaf ei gael yn ystod gwyliau ysgol?

Bydd y Cynnig Gofal Plant yn cynnwys hyd at 48 wythnos y flwyddyn, gan gynnwys 9 wythnos o wyliau ysgol. Yn ystod y 9 wythnos o’r gwyliau ysgol, gall rhieni wneud cais am hyd at 30 awr o ofal plant wedi’i ariannu.

Yn ystod y flwyddyn ysgol academaidd gall rhieni fod â hawl i 39 wythnos o Addysg Feithrin Cyfnod Sylfaen a gofal plant wedi’i ariannu. Fodd bynnag, dim ond 9 allan o’r 13 wythnos yn ystod gwyliau ysgol gall rhieni gael mynediad i ofal plant wedi’i ariannu. Felly gallai rhieni fod yn gyfrifol am gostau sy’n ddyledus yn ystod y tymor a gwyliau’r ysgol.

Gall rhieni ddewis pa gyfnodau gwyliau hoffent eu defnyddio, ond mae wythnosau gwyliau wedi’u cyfyngu i 3 wythnos y tymor. Cynghorir rhieni i siarad â’u darparwr gofal plant i sicrhau eu bod yn gwybod faint o oriau maent yn eu hawlio yn ystod rhai cyfnodau gwyliau.

 

Sut i wneud cais?

Os ydych wedi gwirio’r meini prawf, gwnewch gais ar-lein yn http://bit.ly/CynnigGofalPlantTorfaen2020

Sylwch na all plant sy’n dechrau addysg meithrin yn 2021 wneud cais am y Cynnig tan oddeutu 6 wythnos cyn dechrau’r tymor  ysgol feithrin.

Fel arfer, gall plant sy’n dechrau meithrin yn Ionawr 2021 ddisgwyl wneud cais o ddiwedd mis Tachwedd / dechrau mis Rhagfyr 2020.

Fel arfer, gall plant sy’n dechrau meithrin yn Ebrill 2021 ddisgwyl wneud cais o ddiwedd mis Chwefror 2021 / dechrau mis Mawrth 2021.

Fel arfer, gall plant sy’n dechrau meithrin yn Medi 2021 ddisgwyl wneud cais o ddiwedd mis Gorffennaf 2021 / dechrau Awst 2021.

Er mwyn cwblhau’r cais bydd angen i chi gyflwyno copïau o:

o Tystysgrif geni plentyn neu basbort

o Prawf cyfeiriad, gallai hyn fod yn fil cyfleustodau neu fil treth cyngor

o Slipiau cyflog y tri mis diwethaf. (Os ydych chi’n rhan o gwpl, rhaid i chi ddarparu slipiau cyflog y tri mis diwethaf, neu dystiolaeth enillion hunangyflogedig y ddau ohonoch. Fodd bynnag, os yw un ohonoch yn derbyn budd-dal cymwys, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o hyn).

Ewch i’n tudalen Facebook www.Facebook.com/TorfaenFIS i gael diweddariadau am y cynnig.

 

Faint o amser mae’r broses ymgeisio yn ei gymryd?

Os ydych wedi cyflwyno cais fel arfer gallwch ddisgwyl i’r Tîm Gofal Plant Blaenau Gwent gydnabod eich cais o fewn 20 diwrnod gwaith.

Bydd rhieni yn derbyn rhif cyfeirnod unigryw a ffurflen archebu gofal plant sydd angen ei chwblhau gyda’ch dewis o leoliad gofal plant. Nodwch na fydd y cyllid ar gyfer y cynnig yn dechrau nes bod dyddiad dechrau wedi’i gadarnhau a’r broses ymgeisio wedi’i chwblhau. Ni fydd arian yn cael ei ôl-ddyddio.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am statws eich cais cysylltwch â Thîm Cynnig Gofal Plant Blaenau Gwent ar 01495 355584 neu drwy e-bostio ChildcareOffer@blaenau-gwent.gov.uk.

Am ymholiadau cyffredinol ynglŷn â’r Cynnig Gofal Plant, ffoniwch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen am ddim 0800 0196 330 neu e-bostiwch fis@torfaen.gov.uk

Mae cwestiynau cyffredin ynglŷn â’r cynnig gofal plant, gan gynnwys meini prawf, i’w gweld yma.

Dyma’r cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

We recently spoke with parents at Meithrinfa Pontnewydd. We asked them how the Welsh Government funded 30-hour Childcare Offer has benefitted their family. If you think you are eligible for the offer, applications can be made online. You will need to submit evidence such as proof of earnings, proof of address and child’s birth certificate/child’s passport. For further information about eligibility criteria, how to apply and latest updates, please visit the Torfaen Family Information Service website – torfaenfis.org.uk

Posted by Torfaen on Friday, 27 September 2019