Y Cynnig Gofal Plant i Gymru (Gofal Plant 30 awr)

 

 

Beth yw’r Cynnig Gofal Plant?

Mae Cynnig Gofal Plant i Gymru yn fenter Llywodraeth Cymru a bydd yn galluogi 30 awr o ofal plant ar gyfer rhieni cymwys sy’n gweithio ac i blant 3-4 oed yn unig.

 

Faint o oriau gofal plant ydw i’n gallu derbyn?

Bydd y gofal plant 30 awr yn gyfuniad o addysg gynnar (rhwng 10 – 12.5 awr) a gofal plant (rhwng 17.5 – 20 awr), am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Nid oes raid i rieni ddechrau eu hawl i addysg gynnar fel rhagofyniad i gael mynediad i’r elfen gofal plant o’r cynnig. Fodd bynnag, bydd eu hawl yn cynnwys yr oriau hyn p’un a ydynt yn eu defnyddio ai peidio.

Os cynigir/derbynnir oriau Cyfnod Sylfaen Meithrin ychwanegol bydd y nifer o oriau gofal plant yn cael ei leihau yn unol â hynny

 

Pryd y gallaf gael mynediad i’r cynnig?

Bydd Cynnig Gofal Plant i Gymru yn cael ei weithredu ar draws Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Bydd plant cymwys yn gallu cael mynediad i’r cynnig gofal plant o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed, nes iddynt fynd i addysg llawn amser .

Gall rhieni gymryd mantais o’r cynnig gofal plant ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod hwn, cyn belled e’u bod yn gymwys i wneud hynny. Dylai rhieni allu cael mynediad i’r cynnig o unrhyw bwynt y dymunant yn ystod y tymor hwnnw, os yw eu plentyn yn gymwys o ddechrau’r tymor hwnnw, neu’n gynharach. Mae hyn yn cynnwys rhieni sy’n symud i mewn i’r ardal neu’n ennill cyflogaeth.

Nodwch byddwch yn gymwys o’r dyddiad a nodir ar y llythyr cadarnhau yn unig a gewch gan dîm Cynnig Gofal Plant Blaenau Gwent unwaith y bydd eich cais wedi’i brosesu.

 

Pwy sy’n gymwys ar gyfer y Cynnig?

Bydd angen i rieni sy’n gweithio cymwys fod yn ennill yr un fath â 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol, cyflog byw cenedlaethol neu fwy, ac yn byw yn Nhorfaen. Mae cap incwm uchaf ar gyfer rhieni sy’n gweithio wedi’i osod ar £ 100,000. Os yw rhan o gwpl, rhaid i’r ddau riant fod yn gweithio a bodloni’r gofyniad hwn. Os yw’r naill riant neu’r llall yn ennill uwchben yr cap uchafswm  incwm  hwn, ni fyddant yn gymwys ar gyfer y cynnig.

Os yw rhieni wedi gwahanu ond nad ydynt yn rhannu gofal cyfartal i’r plentyn, bydd y rhiant â gofal sylfaenol yn gymwys i dderbyn y cynnig (os ydynt yn cwrdd â’r meini prawf cymhwyster). Os yw rhieni yn rhannu’r gofal yn gyfartal, bydd angen enwebu un rhiant fel rhiant arweiniol ar gyfer y cynnig.

Bydd angen i rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni a phartneriaid sy’n byw yn y cartref fodloni’r meini prawf er mwyn i blentyn, sy’n byw yn y cartref hwnnw, allu derbyn y cynnig.

Os yw amgylchiadau rhiant yn newid, sy’n golygu methu’r meini prawf (h.y. yn rhoi’r gorau i gyflogaeth) bydd cyfnod eithrio dros dro o 8 wythnos yn ystod yn cael ei roi yn ystod y cyfnod hwnnw byddent yn gallu parhau i gael mynediad i’r cynnig.

 

Eithriadau i gymhwyster:

Mae rhai amgylchiadau lle bydd rhieni yn gallu cael mynediad i’r cynnig pan nad ydynt yn bodloni’r meini prawf :

 • Os yw un neu’r ddau riant yn absennol o’r gweithle dros dro ar dâl salwch statudol neu’n cael tâl mamolaeth / tadolaeth statudol.
 • Lle mae un rhiant yn cael ei gyflogi ac un rhiant yn anabl neu’n analluog ar sail derbyn budd-daliadau penodol neu sydd â chyfrifoldebau gofalu sylweddol yn seiliedig ar fudd-daliadau penodol a dderbynnir am ofalu;
 • Rhieni hunangyflogedig newydd
 • Gofalwyr sy’n perthyn, teulu neu ffrindiau sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am blentyn neu lysblentyn sydd ddim yn berchen iddynt oherwydd:

Nid oes rhieni gan y plentyn neu mae ganddynt rieni na allant ofalu am y plentyn

Mae’n debygol y byddai’r plentyn yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol oherwydd pryderon ynghylch lles y plentyn

 

A allaf ddefnyddio mwy nag un darparwr gofal plant?

Gallwch ddefnyddio hyd at DDAU leoliad gofal plant cofrestredig y dydd yn ogystal â’u lleoliad addysg feithrin mewn unrhyw ddiwrnod penodol yn ystod y tymor. Dim ond dau leoliad gofal plant cofrestredig yn unig y gellir eu defnyddio yn ystod gwyliau’r ysgol

 

Faint o ofal plant gallaf ei gael yn ystod gwyliau ysgol?

 Bydd y Cynnig Gofal Plant yn cynnwys hyd at 48 wythnos y flwyddyn, gan gynnwys 9 wythnos o wyliau ysgol. Yn ystod y 9 wythnos o’r gwyliau ysgol, gall rhieni wneud cais hyd at 30 awr o ofal plant wedi’i ariannu.

Yn ystod y flwyddyn ysgol academaidd gall rhieni fod â hawl i 39 wythnos o Addysg Feithrin Cyfnod Sylfaen a gofal plant wedi’i ariannu. Fodd bynnag, dim ond 9 allan o’r 13 wythnos yn ystod gwyliau ysgol gall rhieni gael mynediad i ofal plant wedi’i ariannu. Felly gallai rhieni fod yn gyfrifol am gostau sy’n ddyledus yn ystod y tymor a gwyliau’r ysgol.

Gall rhieni ddewis pa gyfnodau gwyliau hoffent eu defnyddio, ond mae wythnosau gwyliau wedi’u cyfyngu i 3 wythnos y tymor. Cynghorir rhieni i siarad â’u darparwr gofal plant i sicrhau eu bod yn gwybod faint o oriau maent yn eu hawlio yn ystod rhai cyfnodau gwyliau.

 

Sut i wneud cais?

Os ydych wedi gwirio’r meini prawf, gallwch wneud cais ar-lein wrth fynd i https://bit.ly/CynnigGofalPlantTorfaen2020.  Nodwch, ni ellir gwneud cais yn gyngharach na 6 wythnos cyn i’ch plentyn ddechrau addysg feithrin. Bydd ceisiadau cynnar yn cael eu gwrthod.

Er mwyn cwblhau’r cais bydd angen i chi gyflwyno copïau o:

 • Tystysgrif geni plentyn neu basbort
 • Prawf cyfeiriad, gallai hyn fod yn fil cyfleustodau neu fil treth cyngor
 • Slipiau cyflog tri mis diwethaf. (Os ydych chi’n rhan o gwpl, rhaid i chi ddarparu slipiau cyflog y tri mis diwethaf, neu dystiolaeth enillion hunangyflogedig y ddau ohonoch. Fodd bynnag, os yw un ohonoch yn derbyn budd-dal cymwys, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o hyn).

 

 • Plant sy’n Dechrau Addysg Feithrin Ebrill 2020 – bydd dyddiadau ymgeisio yn cael eu rhyddhau yn ystod diwedd Chwefror / dechrau Mawrth 2020
 • Plant sy’n Dechrau Addysg Feithrin Medi 2020 – bydd dyddiadau ymgeisio yn cael eu rhyddhau yn ystod diwedd Gorffennaf / dechrau Awst 2020.
  Ewch i’n tudalen Facebook www.Facebook.com/TorfaenFIS i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnig.

Noder na fydd plant sy’n cael eu pen-blwydd yn 3 oed rhwng 1 Ebrill – 31 Awst ddim yn gymwys i gael y cynnig tan fis Medi.

 

Faint o amser mae’r broses ymgeisio yn ei gymryd?

Os ydych wedi cyflwyno cais fel arfer gallwch ddisgwyl i’r Tîm Gofal Plant Blaenau Gwent gydnabod eich cais o fewn 10 diwrnod gwaith.

Bydd rhieni yn derbyn rhif cyfeirnod unigryw a ffurflen archebu gofal plant sydd angen ei chwblhau gyda’ch dewis  lleoliad gofal plant. Nodwch na fydd y cyllid ar gyfer y cynnig yn dechrau nes bod dyddiad dechrau wedi’i gadarnhau a’r broses ymgeisio wedi’i chwblhau. Ni fydd arian yn cael ei ôl-ddyddio.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am statws eich cais cysylltwch â Thîm Cynnig Gofal Plant Blaenau Gwent ar 01495 355 672 neu drwy e-bostio ChildcareOffer@blaenau-gwent.gov.uk.

Am ymholiadau cyffredinol ynglŷn â’r Cynnig Gofal Plant, ffoniwch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen am ddim 0800 0196 330 neu e-bostiwch fis@torfaen.gov.uk

Mae cwestiynau cyffredin ynglŷn â’r cynnig gofal plant, gan gynnwys meini prawf, i’w gweld yma.

We recently spoke with parents at Meithrinfa Pontnewydd. We asked them how the Welsh Government funded 30-hour Childcare Offer has benefitted their family. If you think you are eligible for the offer, applications can be made online. You will need to submit evidence such as proof of earnings, proof of address and child’s birth certificate/child’s passport. For further information about eligibility criteria, how to apply and latest updates, please visit the Torfaen Family Information Service website – torfaenfis.org.uk

Posted by Torfaen on Friday, 27 September 2019