Cymorth i Ddarparwyr Gofal Plant

Pwy yw’r Swyddogion Datblygu Gofal Plant?

Mae’r Swyddogion Datblygu Gofal Plant yn dîm pwrpasol sy’n cynnwys un Swyddog Datblygu Gofal Plant amser llawn a dau ran-amser sydd wedi’u lleoli yn y Tîm Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yn yr Adran Addysg. Mae ganddynt wybodaeth, profiad a sgiliau helaeth sy’n ategu ei gilydd a gallant gynnig amrywiaeth o gefnogaeth i ddarparwyr gofal plant yn Nhorfaen.

Pa gymorth y gallaf ei gael?

Gall y Swyddogion Datblygu Gofal Plant ddarparu pecyn cymorth busnes cynhwysfawr i ddarparwyr gofal plant newydd a rhai sy’n bodoli eisoes, gan gynnwys:

 • Cofrestru ac Arolygu gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)
 • Ymchwil Marchnad
 • Recriwtio, Dewis a Chadw
 • Cyngor a Chanllawiau Cyfreithiol a Rheoleiddio
 • Cynllunio Ariannol a Chynaliadwyedd
 • Cynhyrchu Incwm a Chodi Arian
 • Gwasanaethau Ansawdd – arfer da a chyngor
 • Polisïau a Gweithdrefnau

Gall y Swyddogion Datblygu Gofal Plant hefyd roi cymorth i ddarparwyr gofal plant newydd a rhai sy’n bodoli eisoes trwy gynorthwyo gyda cheisiadau am gyllid mewnol ac allanol ar gyfer grantiau cychwyn busnes, grantiau cynaliadwyedd a grantiau i gefnogi plant ag anableddau mewn lleoliadau gofal plant, gan gynnwys:

 • Gwirio pa mor iach yw’r Cynaliadwyedd ar gyfer y Busnes
 • Datblygu Cynlluniau Busnes
 • Gweithredu Cyllidebau a Rhagolygon a Llif Arian
 • Canllawiau Cais am Grant
 • Cwblhau Cais am Grant
 • Cymorth gyda Monitro a Gwerthuso Ceisiadau Grant llwyddiannus

 Manylion Cyswllt

I ddarganfod mwy, cysylltwch â:

Bronwen McDonnell – 01633 648411 neu 07980 696489

Bronwen McDonnell@torfaen.gov.uk

Jo Anna Forward – 01633 648114 neu 07932 402996

JoAnna.Forward@torfaen.gov.uk

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd wrth i chi ddefnyddio ein gwasanaethau. Gallwch ddod o hyd i Hysbysiad Preifatrwydd sy’n manylu sut yr ydym yn defnyddio’r wybodaeth amdanoch chi a sut yr ydym yn amddiffyn eich preifatrwydd yma