Gwybodaeth Prydau Iach Cyn-ysgol

Cynllun Cyn Ysgol Iach a Chynaliadwy Torfaen

Mae’r Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy yn estyniad o Gynllun Rhwydwaith Ysgolion Iach Cymru. Ar hyn o bryd, mae 35 o leoliadau cyn-ysgol yn Nhorfaen wedi ymrwymo ar y cynllun, yn cynnwys meithrinfeydd dydd, Dechrau’n Deg, cylchoedd chwarae a gofalwyr plant.

Mae’r cynllun yn hyrwyddo ymddygiadau iechyd cadarnhaol o oedran ifanc, gan gynnwys iechyd y geg da a’r pwysigrwydd I fwyta’n iach ac ymarfer corff i gefnogi lleihau gordewdra yn y Blynyddoedd Cynnar.

Mae’r cynllun wedi’i achredu, ac felly, mae angen i pob lleoliad gasglu tystiolaeth i gefnogi pob un o’r meysydd gweithredu canlynol:

  • Maethiad ac Iechyd y Geg
  • Ymarfer Corff / Chwarae Egniol
  • Iechyd, Lles a Pherthynas Emosiynol Meddwl
  • Amgylchedd
  • Hylendid
  • Diogelwch
  • Iechyd a Lles yn y Gweithle

 

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Cyn Ysgol Iach a Chynaliadwy, cysylltwch â:

Ruth Harris Ffôn: 07932772653 E-bost: ruth.harris@torfaen.gov.uk

Gwybodaeth i Ddarparwyr

Canllaw Archwilio Atal a Rheoli Heintiau Cymru Gyfan ar gyfer Lleoliadau Addysgol Gofal Plant

Canllawiau Atal a Rheoli Heintiau ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant

Cyfnod Eithrio ar gyfer Heintiau Cyffredin (Ionawr 2022) 

Amserlen Imiwneiddio Rheolaidd Gyflawn ar gyfer Cymru
o fis Mai 2022 ymlaen

Canllawiau Arfer Gorau Bwyd a Maeth

Canllawiau Arfer Gorau Bwyd a Maeth – Ryseitiau Bwydlenni

Pecyn Cinio Iechyd Cyhoeddus (Cymru)

Gwybodaeth i Rieni

https://llyw.cymru/canllawiau-bwyd-maeth-ar-gyfer-darparwyr-gofal-plant

Cartrefi di-fwg i gadw ein plant yn iach

Dechreuwch eich Taith Ddi-fwg Heddiw