Dewis Gyrfa mewn Gofal Plant

A oes gennych chi/rhywun yr ydych yn ei adnabod, ddiddordeb mewn gyrfa yn y maes gofal plant?

Dewisiadau mewn Gofal Plant

Mae Dewisiadau mewn Gofal plant yn rhaglen 8 awr am ddim, ac mae’n gyflwyniad perffaith i yrfa mewn Gofal Plant. Ei nod yw eich helpu i wneud dewis gwybodus wrth ddewis gyrfa os ydych chi’n ystyried gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae yna lawer o rolau o fewn gofal plant sy’n cynnwys gwarchod plant, gweithio mewn creche, cylch chwarae, cylch meithrin, meithrinfa ddydd neu leoliad y tu allan i’r ysgol. Bydd siaradwyr gwadd yn mynychu rhai o’r sesiynau i rannu eu profiadau a’u harbenigedd.

Mae’n rhaglen 8 awr ac mae’n addas i’r rheiny sydd:

newydd adael yr ysgol

yn dychwelyd i waith/dysgu neu ystyried newid gyrfa

eisoes yn gweithio mewn gofal plant ac eisoes yn y gweithlu gofal plant ac yn ystyried symud i sector gwahanol

Ac……

mae am ddim;

mae’n rhaglen 8 awr (4 sesiwn);

mae’n hwyl;

mae gennych gyfle i gwrdd â chyflogwyr lleol a gweithwyr yn y sector gofal plant;

gallwch gwrdd â ffrindiau newydd a rhannu profiadau;

nid yw’n effeithio ar hawlio budd-daliadau (os yw hynny’n berthnasol)

Mae’n agored i unrhyw un, yn cynnwys pobl sy’n gadael yr ysgol, y rheiny sy’n dychwelyd i’r gwaith neu’r rheiny sy’n ystyried newid gyrfa.

Erbyn diwedd y rhaglen bydd gennych ymwybyddiaeth o:

y gwasanaethau amrywiol sydd ar gael i blant, pobl ifanc a theuluoedd;

cyflwyniad i ystod o gyfleoedd gwaith mewn gofal plant;

rolau a chyfrifoldebau penodol sydd ynghlwm wrth weithio yn y sector;

deddfwriaeth sy’n berthnasol i ofal plant;

llwybrau i hyfforddi a chymwysterau

Os ydych chi’n ystyried gyrfa mewn gofal plant ac eisiau gwybod mwy, Dewisiadau mewn Gofal Plant yw’r cwrs i chi. Bydd y rhai sy’n bodloni’r gofynion presenoldeb yn derbyn Tystysgrif Presenoldeb.

I gael mwy o fanylion ffoniwch Gillian Grenfell ar 01633 647423

Mae gwybodaeth am ddod yn warchodwr plant cofrestredig neu nani gymeradwy ar gael yma.