Gofal Plant ac Addysg Cyfrwng Cymraeg

Gofal Plant Cyfrwng Cymraeg i blant cyn- ysgol (0-4 mlwydd oed)

Ar hyn o bryd mae gofal plant cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant cyn ysgol yn Nhorfaen ar gael trwy warchodwyr plant, cylchoedd meithrin, 1 meithrinfa ddydd ac 1 feithrinfa ddydd ddwyieithog.

Mae’n rhaid bod gwarchodwyr plant wedi cofrestru gydag AGC a’u bod yn gallu cynnig gofal dydd llawn i’ch plentyn, fel arfer gydag oriau agor sy’n gweddu i rieni sy’n gweithio. Efallai y bydd gwarchodwyr plant yn cynnig sesiynau hyblyg gydag oriau agor byrrach neu hirach, ac yn aml byddant yn gollwng ac yn casglu plant sy’n mynychu meithrinfa neu ysgol. Dyma’r gwarchodwyr plant cyfrwng Cymraeg yn Nhorfaen:

 • Gwasanaeth Gofal Plant, Pont-y-pŵl. Ffôn 07581286638 neu e-bost touhigtracey@aol.com
 • Michelle’s Childminding Service, Pont-y-pŵl. Ffôn 0800 0196 330

Mae Cylchoedd Meithrin yn grwpiau chwarae cyfrwng Cymraeg sydd fel arfer ar gael i blant 2 neu 2 a hanner oed i 5 mlwydd oed. Mae cylchoedd meithrin yn cynnig gofal plant sesiynol fel arfer am 2 i 3 awr, naill ai yn y bore neu’r prynhawn ac yn bennaf yn ystod y tymor.

Mae nifer wedi cofrestru gydag AGC ac mae rhai yn cynnig darpariaeth cofleidiol, lle y gellir casglu neu fynd â’r plant i’w hysgol feithrin/dosbarth meithrin. Dyma’r cylchoedd meithrin yn Nhorfaen:

 • Cylch Meithrin Abersychan, Eglwys Fethodistaidd y Drindod, Stryd Fawr, NP4 7AE Ffôn 01495 773302 neu e-bost cylchaber@gmail.com . Mae gofal feithrin cofleidiol hefyd ar gael.
 • Ysgol Feithrin Pont-y-pŵl, Neuadd Iago Sant, Cae Iago Sant, Pont-y-pŵl. Ffôn 01495 755 616 neu e-bost hgglynebwy@gmail.com

Meithrinfa ddydd cyfrwng Cymraeg yw Meithrinfa Pontnewydd sy’n darparu gofal i blant 0 – 5 oed. Maent hefyd wedi’u cofrestru fel Darparwr Addysg Blynyddoedd Cynnar. Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ariannu 4/5 sesiwn yr wythnos neu 3 diwrnod llawn (adeg y tymor yn unig). Pan fydd plentyn yn mynychu meithrinfa breifat, bydd rhieni yn gyfrifol am unrhyw daliad ychwanegol yn ychwanegol at y cyllid a ddyrennir gan Dorfaen.

 • Meithrinfa Pontnewydd, 40 Station Road, Pontnewydd, Cwmbrân. Ffôn: 01633 873893 / 07901 826261 neu e-bost meithrinfapontnewydd@aol.com

Addysg feithrin cyfrwng Cymraeg ar gyfer eich plentyn 3 neu 4 oed
Mae ysgolion meithrin a darparwyr addysg feithrin gofrestredig yn cynnig addysg blynyddoedd cynnar rhan amser am ddim i blant 3 a 4 oed, a ariennir gan yr Awdurdod Lleol. I gael rhagor o wybodaeth am gyllid addysg feithrin yn Nhorfaen yn gyffredinol, ewch i’n tudalen addysg feithrin. Mae’r ddarpariaeth feithrin yn rhan amser. Os oes angen gofal plant cyfrwng Cymraeg arnoch i ymestyn yr amser y mae eich plentyn yn derbyn gofal, weithiau mae gwarchodwyr plant a chylchoedd meithrin yn darparu gwasanaeth meithrinfa cofleidiol (gweler y manylion uchod).

Darperir addysg feithrin cyfrwng Cymraeg gan yr holl ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yn Nhorfaen a gan rhai cylchoedd meithrin sydd wedi eu cymeradwyo gan yr Awdurdod Lleol ac Estyn. Mae addysg feithrin cyfrwng Cymraeg ar gael yn y lleoliadau canlynol yn Nhorfaen:

 • Ysgol Bryn Onnen, Varteg Road, Varteg, Pont-y-pŵl. Ffôn. 01495 772284 neu e-bost head.ysgolbrynonnen@torfaen.gov.uk
 • Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Ffordd Henllys, Sant Derfel, Cwmbrân. Ffôn. 01633 483383 neu e-bost head.ysgolgymraegcwmbran@torfaen.gov.uk
 • Ysgol Panteg, Stryd Oxford, Tref Gruffydd, Pont-y-pŵl. Ffôn. 01495 762581 neu e-bost head.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk
 • Ysgol Feithrin Pont-y-pŵl, Neuadd Iago Sant, Cae Iago Sant, Pont-y-pŵl. Ffôn. 01495 755 616 neu e-bost hgglynebwy@gmail.com

I gael mwy o wybodaeth ynghylch y lleoliadau hyn a sut i wneud cais am addysg feithrin, cysylltwch â ni ar 0800 0196 330 neu e-bost fis@torfaen.gov.uk

Addysg cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion cynradd
Mae tair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn Nhorfaen. Gall plant drosglwyddo i ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg o feithrinfa cyfrwng Saesneg ac nid oes raid i rieni fod yn siaradwyr Cymraeg er mwyn i’w plant ymuno ag ysgol cyfrwng Cymraeg. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â’r Penaethiaid yn uniongyrchol neu gysylltu â’r tîm derbyn ar 01495 766915.

Dyma’r ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yn Nhorfaen:

 • Ysgol Bryn Onnen, Varteg Road, Varteg, Pont-y-pŵl. Ffôn. 01495 772284 neu e-bost head.ysgolbrynonnen@torfaen.gov.uk
 • Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Ffordd Henllys, Sant Derfel, Cwmbrân. Ffôn. 01633 483383 neu e-bost head.ysgolgymraegcwmbran@torfaen.gov.uk
 • Ysgol Panteg, Stryd Oxford, Tref Gruffydd, Pont-y-pŵl. Ffôn. 01495 762581 neu e-bost head.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk

Gofal plant cyfrwng Cymraeg cyn ac ar ôl ysgol
Darperir gofal plant cyfrwng Cymraeg y tu allan i oriau yn Nhorfaen gan warchodwyr plant, clybiau brecwast, clybiau cyn ysgol a chlybiau ar ôl ysgol ac mae ar gael i blant oed ysgol gynradd. . Nodwch fod rhai clybiau cyn ac ar ôl ysgol yn rhedeg llai na dwy awr, felly nid oes raid iddynt gofrestru gydag AGC.

Darperir gofal plant cyfrwng Cymraeg cyn ac ar ôl ysgol gan:

Warchodwyr Plant:

 • Gwasanaeth Gofal Plant, Pont-y-pŵl. Ffôn. 07581286638 neu e-bost touhigtracey@aol.com
 • Michelle’s Childminding Service, Pont-y-pŵl. Ffôn. 0800 0196 330

Clybiau Cyn Ysgol;

 • Clwb Brecwast Cyfeillion Bach, Cyfeillion Bach, Panteg, Station Road, Tref Gruffydd,Pont-y-pŵl,Torfaen,NP4 5JH. Ffôn 01495 764400 neu e-bost enquiries@cyfeillionbach.co.uk(Ysgol Panteg)

Clybiau Ar Ôl Ysgol :

 • Clwb Plant y Tri Arth, Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Ffordd Henllys, Sant Derfel, Cwmbrân. Ffôn. 07790006546 neu e-bost clwbtriarth@hotmail.com (Ysgol Gymraeg Cwmbrân yn unig)
 • Clwb Ar Ôl Ysgol Cyfeillion Bach, Cyfeillion Bach, Panteg, Station Road, Tref Gruffydd,Pont-y-pŵl,Torfaen,NP4 5JH. Ffôn 01495 764400 neu e-bost enquiries@cyfeillionbach.co.uk(Ysgol Panteg)
 • Clwb Carco Bryn Onnen, Ysgol Bryn Onnen, Varteg Road, Varteg, Pont-y-pŵl. Ffôn: 01495 755861 (Ysgol Bryn Onnen)

Gofal Plant Cyfrwng Cymraeg Yn Ystod y Gwyliau
Ar hyn o bryd mae 1 clwb gwyliau dwyieithog yn Nhorfaen. Mae gwarchodwyr plant yn gweithredu drwy’r flwyddyn ac efallai y byddant yn gallu gofalu am eich plentyn sydd o oed ysgol yn ystod gwyliau’r ysgol.

Clwb gwyliau dwyieithog:

 • Clwb Gwyliau Cyfeillion Bach , Cyfeillion Bach, Panteg, Station Road, Tref Gruffydd,Pont-y-pŵl,Torfaen,NP4 5JH. Ffôn 01495 764400

Dyma’r gwarchodwyr gofal plant cyfrwng Cymraeg yn Nhorfaen:

 • Gwasanaeth Gofal Plant, Pont-y-pŵl. Ffôn. 07581286638 neu e-bost touhigtracey@aol.com
 • Michelle’s Childminding Service, Pont-y-pŵl. Ffôn. 0800 0196 330

Addysg cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion uwchradd
Ysgol Gyfun cyfrwng Cymraeg rhanbarthol yw Ysgol Gyfun Gwynllyw ac mae wedi’i lleoli yn Nhrefddyn, Pont-y-pŵl. Mae’r ysgol hon ar gael i bobl ifanc 11 i 18 oed. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01495 750405 neu e-bostiwch head.ysgolgyfungwynllyw@torfaen.gov.uk

Nôl i ofal plant ac addysg feithrin >