Gofal Plant ac Addysg Cyfrwng Cymraeg

Gofal Plant Cyfrwng Cymraeg i blant cyn- ysgol (0-4 mlwydd oed)

Ar hyn o bryd mae gofal plant cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant cyn ysgol yn Nhorfaen ar gael trwy warchodwyr plant, cylchoedd meithrin, 1 meithrinfa dydd.

Mae’n rhaid bod gwarchodwyr plant wedi cofrestru gydag AGC a’u bod yn gallu cynnig gofal dydd llawn i’ch plentyn, fel arfer gydag oriau agor sy’n gweddu i rieni sy’n gweithio. Efallai y bydd gwarchodwyr plant yn cynnig sesiynau hyblyg gydag oriau agor byrrach neu hirach, ac yn aml byddant yn gollwng ac yn casglu plant sy’n mynychu meithrinfa neu ysgol. Dyma’r gwarchodwyr plant cyfrwng Cymraeg yn Nhorfaen:

 • Michelle’s Childminding Service, Pont-y-pŵl. Ffôn 0800 0196 330

Mae Cylchoedd Meithrin yn grwpiau chwarae cyfrwng Cymraeg sydd fel arfer ar gael i blant 2 neu 2 a hanner oed i 5 mlwydd oed. Mae cylchoedd meithrin yn cynnig gofal plant sesiynol fel arfer am 2 i 3 awr, naill ai yn y bore neu’r prynhawn ac yn bennaf yn ystod y tymor.

Mae nifer wedi cofrestru gydag AGC ac mae rhai yn cynnig darpariaeth cofleidiol, lle y gellir casglu neu fynd â’r plant i’w hysgol feithrin/dosbarth meithrin. Dyma’r cylchoedd meithrin yn Nhorfaen:

 • Cylch Meithrin Abersychan, Eglwys Fethodistaidd y Drindod, Stryd Fawr, NP4 7AE Ffôn 01495 773302 neu e-bost cylchaber@gmail.com. Mae gofal feithrin cofleidiol hefyd ar gael.
 • Cylch Meithrin Cwmbrân, Y Pwerdy, Blenheim Road, Sain Derfel, Cwmbrân, NP44 4SY. Ffon. 07549 395100 neu ebostiwch cylchmeithrin-cwmbran@outlook.com. Nodwch fod y ddarpariaeth hon ar hyn o bryd yn darparu Clwb Brecwast ar gyfer plant Ysgol Gynradd Gymraeg Cwmbrân yn unig.
 • Cylch Meithrin Dolwerdd, Ysgol Gynradd Greenmeadow, Graig Rd, Dol Werdd NP44 5YY Ffôn: 07415045852 neu ebostiwch or email cylch-meithrin-dolwerdd@outlook.com.
 • Ysgol Feithrin Pontypwl, Neuadd Sant Iago, Neuadd Iago Sant, Cae Iago Sant, Pont-y-pŵl. Ffôn 01495 755 616 neu e-bost hgglynebwy@gmail.com.  Nodwch fod y ddarpariaeth hon wedi’i chofrestru fel Darparwr Addysg Blynyddoedd Cynnar.

Meithrinfa ddydd cyfrwng Cymraeg yw Meithrinfa Pontnewydd sy’n darparu gofal i blant 0 – 5 oed. Maent hefyd wedi’u cofrestru fel Darparwr Addysg Blynyddoedd Cynnar. Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ariannu 4/5 sesiwn yr wythnos neu 3 diwrnod llawn (adeg y tymor yn unig). Pan fydd plentyn yn mynychu meithrinfa breifat, bydd rhieni yn gyfrifol am unrhyw daliad ychwanegol yn ychwanegol at y cyllid a ddyrennir gan Dorfaen.

 • Meithrinfa Pontnewydd, 40 Station Road, Pontnewydd, Cwmbrân. Ffôn: 01633 873893 / 07901 826261 neu e-bost meithrinfapontnewydd@aol.com

Addysg feithrin cyfrwng Cymraeg ar gyfer eich plentyn 3 neu 4 oed
Mae ysgolion meithrin a darparwyr addysg feithrin gofrestredig yn cynnig addysg blynyddoedd cynnar rhan amser am ddim i blant 3 a 4 oed, a ariennir gan yr Awdurdod Lleol. I gael rhagor o wybodaeth am gyllid addysg feithrin yn Nhorfaen yn gyffredinol, ewch i’n tudalen addysg feithrin. Mae’r ddarpariaeth feithrin yn rhan amser. Os oes angen gofal plant cyfrwng Cymraeg arnoch i ymestyn yr amser y mae eich plentyn yn derbyn gofal, weithiau mae gwarchodwyr plant a chylchoedd meithrin yn darparu gwasanaeth meithrinfa cofleidiol (gweler y manylion uchod).

Darperir addysg feithrin cyfrwng Cymraeg gan yr holl ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yn Nhorfaen a gan rhai cylchoedd meithrin sydd wedi eu cymeradwyo gan yr Awdurdod Lleol ac Estyn. Mae addysg feithrin cyfrwng Cymraeg ar gael yn y lleoliadau canlynol yn Nhorfaen:

I gael mwy o wybodaeth ynghylch y lleoliadau hyn a sut i wneud cais am addysg feithrin, cysylltwch â ni ar 0800 0196 330 neu e-bost fis@torfaen.gov.uk

Addysg cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion cynradd
Mae tair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn Nhorfaen. Gall plant drosglwyddo i ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg o feithrinfa cyfrwng Saesneg ac nid oes raid i rieni fod yn siaradwyr Cymraeg er mwyn i’w plant ymuno ag ysgol cyfrwng Cymraeg. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â’r Penaethiaid yn uniongyrchol neu gysylltu â’r tîm derbyn ar 01495 766915.

Dyma’r ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yn Nhorfaen:

 • Ysgol Bryn Onnen, Varteg Road, Varteg, Pont-y-pŵl. Ffôn. 01495 772284 neu e-bost head.ysgolbrynonnen@torfaen.gov.uk
 • Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Ffordd Henllys, Sant Derfel, Cwmbrân. Ffôn. 01633 483383 neu e-bost head.ysgolgymraegcwmbran@torfaen.gov.uk
 • Ysgol Panteg, Station Road, Tref Gruffydd, Pont-y-pŵl. Ffôn. 01495 762581 neu e-bost head.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk

Gofal plant cyfrwng Cymraeg cyn ac ar ôl ysgol
Darperir gofal plant cyfrwng Cymraeg y tu allan i oriau ysgol yn Nhorfaen gan warchodwyr plant, clybiau brecwast, clybiau cyn ysgol a chlybiau ar ôl ysgol ac maent ar gael i blant oedran ysgol gynradd. . Nodwch fod rhai clybiau cyn ac ar ôl ysgol yn rhedeg llai na dwy awr, ac felly nid oes rhaid iddynt gofrestru gydag AGC.

Darperir gofal plant cyn ac ar ôl ysgol cyfrwng Cymraeg gan:

Gwarchodwyr plant:

 • Michelle’s Childminding Service, Pont-y-pŵl. Ffon. 0800 0196 330

Clybiau Cyn Ysgol;

 • Cylch Meithrin Cwmbrân, The Pwerdy, Blenheim Road, Sain Derfel, Cwmbrân, NP44 4SY. Ffon. 07549 395100 neu ebostiwch cylchmeithrin-cwmbran@outlook.com (Ysgol Gymraeg Cwmbran)

Clybiau ar ôl Ysgol:

 • Clwb Plant y Tri Arth, Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Henllys Way, St. Dials, Cwmbrân. Ffon. 07790006546 neu ebostiwch clwbtriarth@hotmail.com (Ysgol Gymraeg Cwmbrân yn unig)
 • Clwb Carco Bryn Onnen, Ysgol Bryn Onnen, Ffordd y Farteg, Varteg, Pont-y-pŵl. Tel: 01495 755861 (Ysgol Bryn Onnen)
 • Gofal Teg, Ysgol Panteg, Station Road, Griffithstown, Pont-y-pŵl, NP4 5JH Torfaen. ebostiwch gofalteg@outlook.com

Gofal Plant Cyfrwng Cymraeg Yn Ystod y Gwyliau

Mae gwarchodwyr plant yn gweithredu drwy’r flwyddyn ac efallai y gallant ofalu am eich plentyn oedran ysgol yn ystod gwyliau’r ysgol.

Dyma’r gwarchodwyr gofal plant cyfrwng Cymraeg yn Nhorfaen:

 • Michelle’s Childminding Service, Pont-y-pŵl. Ffôn. 0800 0196 330

Addysg cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion uwchradd

O fis Medi 2022, bydd yr ysgol ar agor i blant oed ysgol gynradd, gan gynnwys addysg feithrin a gofal plant ar y safle.. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01495 750405 neu e-bostiwch head.ysgolgyfungwynllyw@torfaen.gov.uk

Nôl i ofal plant ac addysg feithrin >