Swyddi gwag mewn Gofal plant

Mae’r swyddi gwag isod yn cael eu hysbysebu gan leoliadau gofal plant ac maent yn cael eu hysbysebu’n aml trwy ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol www.facebook.com/TorfaenFIS a www.twitter.com/TorfaenFIS yn Nhorfaen. I ofyn am fwy o fanylion ac i wneud cais am swydd, cysylltwch â’r darparwr gofal plant yn uniongyrchol.

Hysbyseb Swyddi –  Gofal Plant Dechrau’n DegLittle Angels 

SWYDD:           Ymarferydd Gofal Plant

TÂL:                     Cysylltwch am fwy o wybodaeth

LLEOLIAD:       Cylch Chwarae Little Angels (yng Nghanolfan Intergredig Blenheim Road)

ORIAU:               32.5 awr yr wythnos ( tymor ysgol yn unig)

DISGRIFIAD SWYDD:

Mae Gofal Plant Dechrau’n Deg Little Angels yn edrych i gyflogi Ymarferydd Gofal Plant sydd â chymwysterau a phrofiad addas. (32.5 awr yr wythnos) (Yn ystod y tymor yr ysgol yn unig)

Bydd y swydd yn gofyn am  y gallu i weithio mewn tîm a chymryd rhan mewn darpariaeth gofal plant o ansawdd uchel mewn ystafell ddosbarth hynod brysur. Bydd y swydd yn golygu cwblhau’r holl waith papur perthnasolar gyfer y  plant  i safon uchel.

Rhaid i ddeiliad y swydd feddu ar gymhwyster ar lefel 3 yn y Sector Blynyddoedd Cynnar / Gofal Plant – CCLD neu gyfatebol a rhaid cael  o leiaf 3 blyneddod o brofiad  gweithio gyda phlant  a dealltwriaeth da o ddarparu amgylchedd dysgu o ansawdd uchel i blant 2-3 oed.  Mae profiad  o Ddechrau’n Deg yn hanfodol.

Cysylltwch â Marcella Passmore am fwy ofanylion ac i ofyn am ffurflen gais.

Mae’r swydd hon yn destun Cais Datgeliad Manylach i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Ffôn: 07979596792

E-bost: Marcelladavenne@hotmail.co.uk