Swyddi gwag mewn Gofal plant

Mae’r swyddi gwag isod yn cael eu hysbysebu gan leoliadau gofal plant ac yn cael eu hysbysebu’n aml trwy ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol www.facebook.com/TorfaenFIS a www.twitter.com/TorfaenFIS yn Nhorfaen. I ofyn am fwy o fanylion ac i wneud cais am swydd, cysylltwch â’r darparwr gofal plant yn uniongyrchol.

Hysbyseb Swydd

SWYDD: Ymarferydd Gofal Plant

TAL: Cysylltwch am ragor o wybodaeth

LLEOLIAD: Cupcakes ‘N’ Dinosaurs

ORIAU: O leiaf 3 diwrnod llawn (8am – 6pm), oriau ychwanegol yn bosib.

DISGRIFIAD SWYDD: Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â chymhwyster CCLD Lefel 3 neu’n debyg. 

E-bostiwch eich CV i Hayley Jennings ar hayley-jennings2011@live.co.uk

______________________________________________________________________________

SWYDD: Ymarferydd Gofal Plant

TAL: Cysylltwch am ragor o wybodaeth

LLEOLIAD: Cylch Chwarae Little Seedlings, Thornhill 

ORIAU:  4 ½ diwrnod yr wythnos – tymor yn unig.  Swydd parhaol. 

DISGRIFIAD SWYDD: Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod ar lefel 3 CLD/NVQ neu’n uwch. Ffefrir profiad o weithio mewn Lleoliadau Dechrau’n Deg. E-bostiwch littleseedlings2@virginmedia.com i gael ffurflen gais. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31/07/21. Mae’r swydd yn destun gwiriad Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd boddhaol.

______________________________________________________________________________

SWYDD: Rheolwr Meithrin

TAL: Yn fwy na’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol

LLEOLIAD: Cylch Chwarae Llanyrafon 

ORIAU: 20 Awr dydd Llun-dydd Gwener  rhwng oriau 9:00-3:00.  Bydd disgwyl i chi weithio 5 diwrnod yr wythnos, ond bydd yr oriau chi’n gweithio bob dydd yn dibynnu ar anghenion y gwasanaeth. Tymor yn Unig. Posibilrwydd o gael oriau ychwanegol os oes angen i gwmpasu salwch, gwyliau ac ati. Gellir trafod mwy o oriau os dymunir.

DISGRIFIAD SWYDD: Rhaid bod gan ymgeiswyr fod mewn rôl NVQ 5 neu debyg mewn gofal a datblygiad plant Blynyddoedd Cynnar, rhaid i ymgeiswyr hefyd feddu ar brofiad rheoli neu ddirprwy reoli sylweddol a’r gallu i tystio bod ganddynt y profiad ar gyfer y rôl hon.

Rydym yn chwilio am berson sy’n gallu cynnal sesiynau meithrin hyd at 26 o blant a goruchwylio nifer fach o staff.
 
Anfonwch eich CV ymlaen i;
Person Cofrestredig,
Cylch Chwarae Llanyrafon,
Canolfan Gymdeithasol Llanyrafon,
Llanyrafon Way,
Cwmbran NP44 8HT.
Dyddiad cau ceisiadau – 10 Gorffennaf 2021 (gall hyn newid yn dibynnu ar nifer yr ymgeiswyr)
 
Am unrhyw ymholiadau, ffoniwch: 07761607540 a gofynnwch am Erika Abbott.