Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant

Mae Deddf Gofal Plant 2006 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol yng Nghymru gynnal Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant er mwyn cael dealltwriaeth well o’r defnydd y mae rhieni / gofalwyr yn ei wneud o ofal plant, y cyflenwad cyffredinol o ofal plant yn y fwrdeistref ac unrhyw ffactorau sy’n debygol o effeithio ar y galw am ofal plant. Defnyddir y wybodaeth a gesglir i greu cynllun gweithredu ar gyfer Tîm Gofal Plant Torfaen a gweithredoedd ehangach y Cyngor ynglŷn â gofal plant.

Cynhelir Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant llawn, sy’n cynnwys ymgynghori â rhieni / gofalwyr, cyflogwyr, plant a phobl ifanc, darparwyr gofal plant a gweithwyr proffesiynol eraill bob pum mlynedd. Bob blwyddyn, cynhelir diweddariad ar yr asesiad, sy’n edrych ar gyflenwad a galw.

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2022

Mae copi drafft o’r Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Torfaen 2022 bellach ar gael i ymgynghori arno ar-lein yma

Mae’r Adroddiad Dadansoddi Bylchau yn cynnwys cynllun gweithredu i fynd i’r afael â’r bylchau a hyrwyddo’r cryfderau a nodwyd yn yr asesiad.

E-bostiwch eich sylwadau i fis@torfaen.gov.uk erbyn dydd Sul, 26 Mehefin 2022.

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant – HYSBYSIAD PREIFATRWYDD