Newyddion

 Cofrestrwch ar gyfer Gofal Plant Di-dreth os ydych yn ddarparwr gofal plant

Darganfyddwch sut i gofrestru ar gyfer Gofal Plant Di-dreth a chael cyfrif darparwr gofal plant i dderbyn taliadau gan rieni sy’n defnyddio’r cynllun.

https://www.gov.uk/guidance/sign-up-to-tax-free-childcare-if-youre-a-childcare-provider

Gweithio gyda’n gilydd i ddiogelu pobl: Cod ymarfer diogelu | LLYW.CYMRU

Cadw’n ddiogel wrth fwynhau gweithgareddau a defnyddio gwasanaethau, math of ffeil (llyw.cymru)

 Mae’r Cod Ymarfer Diogelu hwn yn amlinellu disgwyliadau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â threfniadau diogelu. Mae diogelu yn gyfrifoldeb i bawb.

Gwyddom y bydd unigolion, grwpiau a sefydliadau sy’n cynnig gweithgareddau neu wasanaethau yn gweld manteision clir dilyn y cyngor hwn. Bydd hyn yn dangos bod camau rhesymol yn cael eu cymryd i sicrhau diogelwch plant ac oedolion sy’n wynebu risg.

Ledled Cymru, mae unigolion, grwpiau a sefydliadau yn cynnig ystod gyfoethog ac amrywiol o weithgareddau a gwasanaethau i bobl eu mwynhau. Gall hyn amrywio o grwpiau cymdeithasol mwy anffurfiol i weithgarwch sy’n cynorthwyo plant neu oedolion i fwynhau chwaraeon, meithrin sgiliau newydd neu rannu diddordeb, i weithgarwch a gynigir gan grwpiau ffydd.

Mae rhai unigolion, grwpiau a sefydliadau yn gysylltiedig â chyrff cenedlaethol sy’n cynnig cymorth gyda diogelu, maent wedi’u cofrestru gyda’r cyrff hyn, neu’n cael eu hariannu ganddynt. Dylai hyn gynnwys polisïau, hyfforddiant a phrosesau i sicrhau bod pobl yn ddiogel pan fyddant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau neu wasanaethau. Mae llawer o gynlluniau achredu diogelu, marciau ansawdd a chodau yn bodoli ar gyfer mathau penodol o leoliadau (lleoedd lle cynigir gweithgareddau). Mae deddfwriaeth ar waith yng Nghymru sy’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus ddiogelu pobl rhag niwed. Lle caiff gwasanaethau eu comisiynu (ariannu) gan gyrff cyhoeddus, mae gofynion cytundebol i gael trefniadau diogelu ar waith.

Fodd bynnag, ni fydd pob unigolyn, grŵp neu sefydliad yn gallu cael gafael ar gymorth i weithredu’n ddiogel fel hyn. Mae’n bosibl na fydd rhai yn sylweddoli pa mor bwysig yw cael trefniadau diogelu ar waith, ac mae’n bosibl na fydd rhai yn gwybod ble i droi am gyngor a chymorth.

Grantiau Cyfalaf Prosiectau Bach – Cynnig Gofal Plant Cymru – Mae ceisiadau nawr ar agor

Mae Tîm Gofal Plant Torfaen yn falch o gael cyhoeddi fod Ceisiadau Grantiau Bach Cyfalaf/Telerau ac Amodau nawr ar agor i bob Darparwr Gofal Plant.

Mae pob lleoliad sydd wedi cofrestru gydag Arolygaeth Gofal Cymru (AGC) sy’n cynnig lleoedd Cynnig Gofal Plant i blant 3 a 4 oed  neu sy’n bwriadu cynnig lleoedd yn gymwys i wneud cais. Mae hyn yn cynnwys gofalwyr plant, darparwyr sector preifat a gwirfoddol a lleoliadau a gynhelir sy’n cynnwys gofal dydd, gofal cofleidiol, cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau etc.  Gellir ystyried ceisiadau gan ddarparwyr gofal plant sydd wrthi’n gwneud cais am gofrestriad. Rhaid I’r lleoliad gofal plant fod  yng Nghymru; ni ellir ystyried ceisiadau gan leoliadau gofal plant sydd yn Lloegr hyd yn oed os oes plant Cymreig yn mynychu.

Os oes angen cefnogaeth neu gyngor arnoch chi i wneud cais am yr arian yma, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Torfaen neu’ch Swyddog Datblygiad Gofal Plant:

GGiD – 0800 0196 330

Bronwen McDonnell – 01633 648114

Jo Forward – 01633 648114

Bydd ceisiadau’n cael eu cymryd I Banel Arian Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant sy’n cynnwys staff Awdurdod Lleol Torfaen yn ogystal â’r Sefydliadau Ymbarél. Bydd y cyfarfod panel cyntaf ar ddydd Iau 26ain Medi a byddan nhw’n cael eu cynnal pob chwe wythnos. Os oes yna unrhyw ymholiadau cyn cymeradwyo bydd ein Swyddogion Datblygiad Gofal Plant yn ymdrin â’r rhain ac yn cysylltu â chi.

Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich ceisiadau ac yn ystyried fod hyn yn gyfle gwych i ddarparwyr gofal plant yn Nhorfaen; i’ch galluogi i gynyddu nifer y lleoedd yr ydych yn eu cynnig i blant 3 a 4 oed neu i wella ansawdd y cyfleusterau yr ydych yn eu cynnig.

Gellir lawrlwytho’r Canllawiau a’r Ffurflen Gais yma

Gwiriwr lefel dysgu Cymraeg ar gyfer y gweithlu Gofal Plant, Blynyddoedd Cynnar a Chwarae

Mae’r Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg yn offeryn diagnostig sydd wedi ei
greu yn arbennig i helpu’r gweithlu Gofal Plant, Blynyddoedd Cynnar a
Chwarae adnabod eu lefel cymhwysedd Cymraeg yn gywir.  Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Cyfarfodydd Rhwydwaith Gofal Plant

Mae eich noson rhwydwaith gofal plant yn eich galluogi i gwrdd â darparwyr gofal plant lleol , rhannu arfer dda a siarad ag aelodau’r tîm gofal plant.