Newyddion

Grantiau Cyfalaf Prosiectau Bach – Cynnig Gofal Plant Cymru – Mae ceisiadau nawr ar agor

Mae Tîm Gofal Plant Torfaen yn falch o gael cyhoeddi fod Ceisiadau Grantiau Bach Cyfalaf/Telerau ac Amodau nawr ar agor i bob Darparwr Gofal Plant.

Mae pob lleoliad sydd wedi cofrestru gydag Arolygaeth Gofal Cymru (AGC) sy’n cynnig lleoedd Cynnig Gofal Plant i blant 3 a 4 oed  neu sy’n bwriadu cynnig lleoedd yn gymwys i wneud cais. Mae hyn yn cynnwys gofalwyr plant, darparwyr sector preifat a gwirfoddol a lleoliadau a gynhelir sy’n cynnwys gofal dydd, gofal cofleidiol, cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau etc.  Gellir ystyried ceisiadau gan ddarparwyr gofal plant sydd wrthi’n gwneud cais am gofrestriad. Rhaid I’r lleoliad gofal plant fod  yng Nghymru; ni ellir ystyried ceisiadau gan leoliadau gofal plant sydd yn Lloegr hyd yn oed os oes plant Cymreig yn mynychu.

Os oes angen cefnogaeth neu gyngor arnoch chi i wneud cais am yr arian yma, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Torfaen neu’ch Swyddog Datblygiad Gofal Plant:

GGiD – 0800 0196 330

Danielle Nicke – 01633 648115

Aimee Priest – 01633 648114

Jo Forward – 01633 648114

Bydd ceisiadau’n cael eu cymryd I Banel Arian Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant sy’n cynnwys staff Awdurdod Lleol Torfaen yn ogystal â’r Sefydliadau Ymbarél. Bydd y cyfarfod panel cyntaf ar ddydd Iau 26ain Medi a byddan nhw’n cael eu cynnal pob chwe wythnos. Os oes yna unrhyw ymholiadau cyn cymeradwyo bydd ein Swyddogion Datblygiad Gofal Plant yn ymdrin â’r rhain ac yn cysylltu â chi.

Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich ceisiadau ac yn ystyried fod hyn yn gyfle gwych i ddarparwyr gofal plant yn Nhorfaen; i’ch galluogi i gynyddu nifer y lleoedd yr ydych yn eu cynnig i blant 3 a 4 oed neu i wella ansawdd y cyfleusterau yr ydych yn eu cynnig.

Gellir lawrlwytho’r Canllawiau a’r Ffurflen Gais yma

Hysbysiad Preifatrwydd i Ddarparwyr

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd. Mae Hysbysiad Preifatrwydd sy’n manylu ar sut rydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi a sut rydym yn diogelu eich preifatrwydd ar gael yma.

Gwiriwr lefel dysgu Cymraeg ar gyfer y gweithlu Gofal Plant, Blynyddoedd Cynnar a Chwarae

Mae’r Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg yn offeryn diagnostig sydd wedi ei
greu yn arbennig i helpu’r gweithlu Gofal Plant, Blynyddoedd Cynnar a
Chwarae adnabod eu lefel cymhwysedd Cymraeg yn gywir.  Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Cyfarfodydd Rhwydwaith Gofal Plant

Mae eich noson rhwydwaith gofal plant yn eich galluogi i gwrdd â darparwyr gofal plant lleol , rhannu arfer dda a siarad ag aelodau’r tîm gofal plant.

Cylchlythyrau

Croeso i Gysylltiadau Gofal Plant, eich cylchlythyr chwarterol gan y Tîm Gofal Plant.

Cliciwch ar y llun isod i weld y newyddion diweddaraf

 

Gwanwyn 2018

Gallwch ddod o hyd i’n cylchlythyrau blaenorol yn ein llyfrgell.