Covid-19 – Cyllid Gofal Plant

Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws (C-CAS)

Mae cyllid gofal plant ar gael i weithwyr hanfodol allweddol yn ystod y pandemig Coronafeirws ar gyfer plant 0 – 4 oed a phlant sy’n agored i niwed.

Cymhwystra ar gyfer Cynllun Cymorth Coronafeirws:

 • Rhieni sydd wedi eu cyflogi fel gweithwyr allweddol penodol.
 • Pan fo dim ond un rhiant yn weithiwr allweddol ond ddim y rhiant arall, yna dylai’r rhiant arall ddarparu gofal diogel gartref ble mae’n bosibl.
 • Nid oes trothwy uchaf nac isaf o ran enillion ar gyfer cymorth gofal plant cyn-ysgol ar gyfer gweithwyr hanfodol. Yr unig feini prawf yw y gallent brofi eu bod ar hyn o bryd wedi eu cyflogi mewn maes sydd wedi ei bennu yn un critigol i’r ymateb i COVID-19 gan yr awdurdod lleol lle maent yn byw. O ganlyniad, mae cyllid ar gael i weithwyr llawn-amser a rhan-amser a’r sawl sydd ar gontract ‘dim oriau’.
 • Mae plant sy’n agored i niwed yn cynnwys rhai gydag anghenion amddiffyn ac a gefnogir gan ofal cymdeithasol, a fyddai’n cynnwys plant gyda chynlluniau gofal a chymorth a chynlluniau gofal, plant ar y gofrestr amddiffyn plant, gofalwyr ifanc, plant anabl, a rhai gyda Datganiad o anghenion addysg arbennig.  Dylid blaenoriaethu’r rhai mwyaf agored i niwed.
 • Mae gwybodaeth ar gymhwystra gweithwyr allweddol ar gael yma.

 

I gael gwybodaeth ar leoliadau gofal plant sydd ar agor ar hyn o bryd, cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 01633 647400 / 648114 neu 648115, Dydd Llun – Dydd Gwener rhwng 8.30am – 4.30pm.

Mae cyngor y Llywodraeth yn glir a dylem oll lynu at yr egwyddorion allweddol canlynol:

 • Os yw’n bosibl o gwbl i blant fod gartref, dyna lle dylent fod
 • Os bydd plentyn angen cymorth arbenigol, os yw CBST yn ystyried ei fod yn agored i niwed neu os oes ganddo riant sy’n weithiwr critigol, yna bydd lle diogel ar gael iddyn nhw
 • Ni ddylai rhieni ddibynnu ar ofal plant gan rai sy’n cael eu cynghori i gadw pellter cymdeithasol megis neiniau a theidiau, ffrindiau neu aelodau o’r teulu gyda chyflwr iechyd isorweddol
 • Dylai rhieni wneud popeth y gallent i sicrhau nad yw plant yn cymysgu’n gymdeithasol mewn ffordd sy’n gallu parhau i ymledu’r feirws. Dylent gadw at yr un egwyddorion cadw pellter cymdeithasol ag oedolion
 • Mae ysgolion arbennig preswyl, ysgolion preswyl a lleoliadau arbennig yn parhau i ofalu am blant lle bo modd

 

Faint o oriau o ofal plant gaiff gweithwyr hanfodol allweddol eu hawlio?

 • Nid oes trothwy uchaf nac isaf i’r oriau gofal plant y gall gweithwyr hanfodol wneud cais amdanynt. Dylent allu cael y nifer o oriau gofal plant sydd eu hangen arnynt i ddelio gyda’u horiau gwaith. Nid yw hyn yn cynnwys oriau lle mae eu cymar, neu aelod arall o’r teulu, yn gallu gofalu am eu plant.
 • Nodwch bydd y cyllid ond yn talu lle mae costau gofal plant ychwanegol wedi digwydd (dros yr hyn sydd wedi ei hawlio drwy Gynnig Gofal Plant Cymru, Addysg Feithrin Cyfnod Sylfaen Awdurdod Lleol, Dechrau’n Deg neu’r Cynllun Cymorth Lleoedd)
 • Os oes gennych blentyn nad yw’n derbyn unrhyw un o’r uchod, byddwch yn gallu gwneud cais am y cyfan o’ch costau gofal plant drwy C-CAS yn ystod y pandemig.

 

Sut mae gwneud cais am C-CAS?

Gall rhieni sy’n weithwyr allweddol wneud cais arlein i hawlio cyllid ar gyfer eu gofynion gofal plant yma https://bit.ly/CoronavirusChildcareAssistanceScheme

Sicrhewch eich bod yn lanlwytho’r tystiolaeth o’ch cymhwysedd, gallai methu â gwneud hyn arwain at oedi yn eich cais. (mae tystiolaeth ffotograffig yn dderbyniol).

 • Prawf oedran fy mhlentyn / plant fel tystysgrif geni neu basbort cyfredol
 • Prawf o gyfeiriad cyfredol  a phreswyliad o fewn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Prawf o statws fel gweithiwrhanfodol fel Cerdyn Staff / llythyr gan eich cyflogwr / slip cyflog diweddar

Cliciwch ar y canllaw isod ar gyfer prosesau gwneud cais.

Cymorth Gofal Plant Coronafeirws ar gyfer Gweithwyr Hanfodol – Proses Gwneud Cais Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (CBST)

Peidiwch ag anfon eich plentyn/plant os ydynt yn sâl. Dilynwch y cyfarwyddiadau Covid-19 fel y cyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Os oes gan unrhyw un yn eich teulu symptomau, dylech hunanynysu am 14 diwrnod. Os oes angen canslo trefniant rydych wedi ei wneud, ffoniwch y Darparwr Gofal Plant cyn gynted ag y bo modd os gwelwch yn dda.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am eich cais, ebostiwch fis@torfaen.gov.uk

Mae Hysbysiad Preifatrwydd Llywodraeth Cymru ar wybodaeth a gesglir ar gyfer Monitro Gwybodaeth Rhieni, Plant a Darparwyr sy’n defnyddio’r Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws i’w weld yma

Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant

Bydd angen i Ddarparwyr Gofal Plant sy’n darparu gofal i  blant gweithwyr allweddol gofrestru ar gyfer cyllid C-CAS drwy gwblhau’r ffurflen hon a’i dychwelyd i fis@torfaen.gov.uk

Bydd Darparwyr Gofal Plant yn derbyn Cyfradd Ddyddiol o £50 (5+ awr wedi eu trefnu) / Cyfradd Hanner Diwrnod o £25 (hyd at 5 awr wedi eu trefnu).

Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant tu allan i’r Sir

Gweler isod siart llif o sut y bydd taliadau’n cael eu gwneud i ddarparwyr gofal plant tu allan i Torfaen sy’n gofalu am blant Torfaen.

Cyllid y tu allan i’r Sir

Hwb Gofal Plant i Weithwyr Allweddol – Oriau estynedig

Mae’r Hwb Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar yng Nghanolfan Blant Integredig Garnteg, a leolir yn Ysgol Gynradd Garnteg, Garndiffaith, Pont-y-pŵl ar agor ar gyfer gweithwyr allweddol a phlant bregus.

Mae sesiynau ar gael rhwng 8:30 am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener ar gyfer plant 2-4 oed yn unig ac ar gyfer uchafswm o 8 plentyn y sesiwn. Bydd angen i rieni sydd am le yn hwb gofal plant CBI Garnteg archebu’n wythnosol. Rhaid llenwi ffurflenni archebu newydd erbyn dydd Mawrth i drefnu gofal plant ar gyfer yr wythnos ganlynol.

Mae gwybodaeth am gymhwystra gweithwyr allweddol ar gael yma.

Er mwyn cofrestru’ch plentyn, cwblhewch Ffurflen Gais Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafirws (C_CAS) a’i e-bostio’n uniongyrchol at EarlyYearsABSHub2@torfaen.gov.uk . Os oes gennych unrhyw ymholiadau ffoniwch Radffôn: 0800 019 6330.

 

PN103 – Hysbysiad Preifatrwydd Cynllun Cymorth Gofal Plant – Coronafeirws