Y Cynnig Gofal Plant i Gymru (Gofal Plant 30 awr)

Beth yw’r Cynnig Gofal Plant?

Mae Cynnig Gofal Plant i Gymru yn fenter Llywodraeth Cymru a bydd yn galluogi 30 awr o ofal plant ar gyfer rhieni cymwys sy’n gweithio ac i blant 3-4 oed yn unig .

Faint o oriau gofal plant ydw i’n gallu derbyn?

Bydd y gofal plant 30 awr yn gyfuniad o addysg gynnar (rhwng 10 – 12.5 awr) a gofal plant (rhwng 17.5 – 20 awr), am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Nid oes raid i rieni ddechrau eu hawl i addysg gynnar fel rhagofyniad i gael mynediad i’r elfen gofal plant o’r cynnig. Fodd bynnag, bydd eu hawl yn cynnwys yr oriau hyn p’un a ydynt yn eu defnyddio ai peidio.

Os cynigir/derbynnir oriau Cyfnod Sylfaen Meithrin ychwanegol bydd y nifer o oriau gofal plant yn cael ei leihau yn unol â hynny

Pryd y gallaf gael mynediad i’r cynnig?

Bydd Cynnig Gofal Plant i Gymru yn cael ei weithredu ar draws Torfaen gyfan o fis Medi 2018, gyda cheisiadau’n agor Gorffennaf 2018.

Bydd plant cymwys yn gallu cael mynediad i’r cynnig gofal plant o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed, nes iddynt fynd i addysg llawn amser .

Gall rhieni gymryd mantais o’r cynnig gofal plant ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod hwn, cyn belled e’u bod yn gymwys i wneud hynny. Dylai rhieni allu cael mynediad i’r cynnig o unrhyw bwynt y dymunant yn ystod y tymor hwnnw, os yw eu plentyn yn gymwys o ddechrau’r tymor hwnnw, neu’n gynharach. Mae hyn yn cynnwys rhieni sy’n symud i mewn i’r ardal neu’n ennill cyflogaeth.

Nodwch byddwch yn gymwys o’r dyddiad a nodir ar y llythyr cadarnhau yn unig a gewch gan dîm Cynnig Gofal Plant Blaenau Gwent unwaith y bydd eich cais wedi’i brosesu.

Pwy sy’n gymwys ar gyfer y Cynnig?

Bydd angen i rieni cymwys sy’n gweithio fod yn ennill mwy na’r hyn sy’n cyfateb i 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol a byw yn Nhorfaen. Os yn gwpl, bydd rhaid i’r ddau riant fod yn gweithio a bodloni’r gofyniad hwn. Mae’r cap uchafswm incwm ar gyfer rhieni sy’n gweithio wedi’i osod ar £100,000 yr un.

Os yw rhieni wedi gwahanu ond nad ydynt yn rhannu gofal cyfartal i’r plentyn, bydd y rhiant â gofal sylfaenol yn gymwys i dderbyn y cynnig (os ydynt yn cwrdd â’r meini prawf cymhwyster). Os yw rhieni yn rhannu’r gofal yn gyfartal, bydd angen enwebu un rhiant fel rhiant arweiniol ar gyfer y cynnig.

Bydd angen i rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni a phartneriaid sy’n byw yn y cartref fodloni’r meini prawf cymhwyster er mwyn i blentyn, sy’n byw yn y cartref hwnnw, allu derbyn y cynnig.

Os yw amgylchiadau rhiant yn newid, sy’n golygu methu’r meini prawf (h.y. yn rhoi’r gorau i gyflogaeth) bydd cyfnod eithrio dros dro o 8 wythnos yn ystod yn cael ei roi yn ystod y cyfnod hwnnw byddent yn gallu parhau i gael mynediad i’r cynnig.

Eithriadau i gymhwyster:

Mae rhai amgylchiadau lle bydd rhieni yn gallu cael mynediad i’r cynnig pan nad ydynt yn bodloni’r meini prawf cymhwyster:

  • Os yw un neu’r ddau riant yn absennol o’r gweithle dros dro ar dâl salwch statudol neu’n cael tâl mamolaeth / tadolaeth statudol.
  • Lle mae un rhiant yn cael ei gyflogi ac un rhiant yn anabl neu’n analluog ar sail derbyn budd-daliadau penodol neu sydd â chyfrifoldebau gofalu sylweddol yn seiliedig ar fudd-daliadau penodol a dderbynnir am ofalu;
  • Rhieni hunangyflogedig newydd
  • Gofalwyr sy’n perthyn, teulu neu ffrindiau sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am blentyn neu lysblentyn sydd ddim yn berchen iddynt oherwydd:

 

Nid oes rhieni gan y plentyn neu mae ganddynt rieni na allant ofalu am y plentyn

Mae’n debygol y byddai’r plentyn yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol oherwydd pryderon ynghylch lles y plentyn

A allaf ddefnyddio mwy nag un darparwr gofal plant?

Gallwch ddefnyddio hyd at DDAU leoliad gofal plant cofrestredig y dydd yn ogystal â’u lleoliad addysg feithrin mewn unrhyw ddiwrnod penodol yn ystod y tymor. Dim ond dau leoliad gofal plant cofrestredig yn unig y gellir eu defnyddio yn ystod gwyliau’r ysgol

Faint o ofal plant y gallaf ei gael yn ystod gwyliau’r ysgol?

Bydd y cynnig gofal plant yn cynnwys hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae’r Ddarpariaeth Meithrin Cyfnod Sylfaen ar gael hyd at 39 wythnos y flwyddyn, felly bydd rhieni cymwys yn gallu cael mynediad i 30 awr o ofal plant am y 9 wythnos arall y flwyddyn.

Gall rhieni cymwys gael mynediad i’w 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau pryd bynnag maen nhw’n dewis. Fodd bynnag, cyfrifoldeb y rhiant yw dod o hyd i ddarparwr sy’n cynnig y ddarpariaeth sy’n ateb e’u hanghenion. At ddibenion y cynlluniau peilot bydd angen i rieni ddefnyddio’r ddarpariaeth mewn blociau o wythnos gyfan. Ni ellir casglu oriau gofal plant ar draws wythnosau.

Mae’r cwestiynau mwyaf cyffredin ynglŷn â’r cynnig gofal plant, gan gynnwys meini prawf cymhwyster, i’w gweld yma.

Os ydych wedi gwirio’r meini prawf cymhwyster ac os hoffech ofyn am ffurflen gais, cysylltwch â Thîm Cynnig Gofal Plant Blaenau Gwent ar 01495 355 672 neu drwy E-bost [email protected].gov.uk

Os ydych wedi gwirio’r meini prawf cymhwyster ac os hoffech chi ofyn am ffurflen gais, cysylltwch â Thîm Cynnig Gofal Plant  Blaenau Gwent ar 01495 355 672 neu drwy e-bost:  [email protected]

Am ymholiadau cyffredinol ynglŷn â’r Cynnig Gofal Plant, ffoniwch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen, am ddim 0800 0196 330 neu e-bostiwch [email protected]